Aktualności / Harmonogram spotkań


Rekolekcje – formacja ucznia

Tydzień VII


Rozważania na obecny tydzień (20.11.2020 – 25.11.2020) :

Formacja ucznia: Nikodem. Dialog z Jezusem. Przywiązanie do Prawa. (J 3,1-21)

J 3,1-21

1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 4 Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem ? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha. 9 Na to rzekł do Niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? 10 Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? 11 Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12 Jeśli wam mówię o tym co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. 14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba aby wywyższono Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W tym tygodniu każdego dnia z uwagą przeczytaj podany fragment. Czytaj z uwagą i bez pośpiechu. Wybierz 3 dni i przeznacz na dłuższą około 30 minutową medytację. Przed każdą modlitwą proś Ducha Świętego, aby otwierał twoje serce na słowo Boże, aby dawał ci zrozumienie słowa i prowadził cię w modlitwie.

Dzień 1

Dzisiaj, biorąc wzór z Nikodema, spotkaj się z Jezusem. Wybierz miejsce spokojne, gdzie nikt i nic nie będzie odrywało cię od modlitwy.

Usiądź, wycisz się, uświadom sobie, że przychodzisz do Przyjaciela, który z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z tobą, który zna twoje życie i problemy, radości i smutki i najskrytsze pragnienia serca. Przychodzisz do Przyjaciela – Mocarza, któremu „dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi”.

Módl się tak, jak cię prowadzi Duch Święty. Nie musisz nic mówić, możesz tylko trwać w obecności Pana, przyjaciele rozumieją się bez słów. Możesz opowiedzieć Panu, o tym, co, jest w twoim sercu – opowiedzieć o wszystkim. Wsłuchuj się, co Jezus mówi do ciebie.

Dzień 2

Dzisiaj módl się słowami, które mówią o niepojętej miłości do każdego z nas, o miłości do ciebie:

16Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony.

Powtarzaj te słowa wielokrotnie tak, aby weszły do twojej pamięci i serca. Na zakończenie modlitwy pozostań dłuższą chwilę w ciszy; wsłuchaj się w swoje serce. Co ono ci mówi?

Dzień 3

Dzisiaj módl się słowami proroka Ezechiela: (Ez 36, 25b-27). Powtarzaj te słowa wielokrotnie.

Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić abyście żyli według mych przykazań, i według nich postępowali.”

Proś Ducha Świętego aby otwierał twoje serce na Jego działanie. Proś aby pokazywał to, co przeszkadza ci przyjąć miłość Boga i dar nowego serca (zwyczaje, schematy myślenia, nawyki, rytuały itd. …). Proś Ducha Świętego aby cię uzdrawiał z tego wszystkiego, aby pokazywał, co ty powinieneś zrobić, aby otworzyć się na dar uzdrowienia.

Po każdej modlitwie podziękuj Bogu odmawiając modlitwę Ojcze nasz…


Tydzień VI


Rozważania na obecny tydzień (13.11.2020 – 18.11.2020) :

Formacja ucznia: „Za kogo uważają Mnie ludzie ?” Mt 16, 13-20 – kim jest dla mnie Jezus ?

Mt 16,13-20

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj z uwagą Mt 16,13-20

Dzień 1. Jezus rozmawia ze swoimi uczniami; podobnie będzie stawiał pytania każdemu uczniowi w każdym czasie, także tobie i mnie. Spróbuj odnaleźć się w gronie uczniów Jezusa.

Dzień 2. Dzisiaj do Ciebie kierowane jest pytanie Jezusa: ” Za kogo uważają Mnie ludzie?” Zastanów się, jak dzisiaj brzmiałaby odpowiedź uczniów, kim w dzisiejszym świecie jest Jezus? Odpowiadając weź pod uwagę różne dziedziny życia: naukę, kulturę, media, mody, itp.

Dzień 3. A wy, za kogo Mnie uważacie?” A ty, za kogo uważasz Jezusa, kim On jest dla ciebie? Nie śpiesz się z odpowiedzią. Możesz też użyć kilku określeń.

Dzień 4. Posłuchaj odpowiedzi Piotra. Zastanów się nad jego słowami. Co znaczą one dzisiaj? Co znaczyły wtedy ?

Dzień 5. Zastanów się nad rolą, jaka została powierzona Piotrowi. Wyrażenia do refleksji: Skała, Kościół, bramy(moce) piekielne, klucze, związywanie i rozwiązywanie.

Dzień 6. Jakim człowiekiem był Piotr? Co wiesz o Piotrze i o innych uczniach Jezusa? Jakim Ty jesteś uczniem ?

Każdego dnia na zakończenie rozważań podziękuj Bogu za dar modlitwy i odmów Ojcze nasz…

—————————————————

Tydzień V


Rozważania na obecny tydzień (06.11.2020 – 11.11.2020) :

Formacja ucznia: Jezus, prawdziwy winny krzew.
J 15,1-17 – czyste źródło i owocowanie

J 15,1-17

1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W Ewangelii wg św. Jana Jezus przedstawia na kilka sposobów swoją relację z nami. Zaczyna od imienia, które objawił Mojżeszowi- JA-JESTEM. W Księdze Wyjścia, Mojżesz przy płonącym krzewie otrzymuje powołanie do wyprowadzenia Izraela z Egiptu. W trakcie tej rozmowy, Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, czytamy: Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. (Wj 3, 14-15). W Ewangelii wg św. Jana Jezus na wiele sposobów „przedstawia” się swoim uczniom.

Każdego dnia przeczytaj podany wers i zastanów się, w jaki sposób Jezus mówi o sobie, kim chce być dla ciebie.

Dzień 1. JA-JESTEM chlebem – J 6,35

Dzień 2. JA-JESTEM światłością – J 8,12

Dzień 3. JA-JESTEM bramą – J 10, 7.9

Dzień 4. JA-JESTEM pasterzem – J 10,11

Dzień 5. JA-JESTEM zmartwychwstaniem i życiem – J 11,25

Dzień 6. JA-JESTEM drogą, prawdą i życiem J 14,6

Na zakończenie refleksji odmów Modlitwę Pańską.

—————————————————

Tydzień IV


Rozważania na obecny tydzień (30.10.2020 – 04.11.2020) :

Formacja ucznia: „Jezus i Jan Chrzciciel” – „trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał

J 3,22-30

Jezus a Jan Chrzciciel

22 Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. 23 Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili [tam] ludzie i przyjmowali chrzest. 24 Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. 25 A powstał spór między uczniami Jana a [pewnym] Żydem w sprawie oczyszczenia. 26 Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego». 27 Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. 28 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. 29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. 30 Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.

Propozycja do modlitwy osobistej:

W tym tygodniu wybierz 3 dni na lekturę Słowa Bożego i każdego dnia przeczytaj z uwagą J 3, 22-30

Dzień 1. Bądź z Jezusem nad rzeką Jordan. Wyobraź sobie jak Jezus chrzci. Wyobraź sobie otaczających go ludzi. Wsłuchaj się w ich rozmowy. Kim są? Czego szukają? Czego ty szukasz?

Dzień 2. Dzisiaj po przeczytaniu Ewangelii bądź z Janem Chrzcicielem nad rzeką Jordan. Wsłuchaj się w rozmowy Jana z otaczającymi go ludźmi. Co czujesz? Co cię dotyka? Jakie uczucia budzą w tobie słowa Jana i jego postawa?

Dzień 3. Dzisiaj po przeczytaniu Ewangelii zastanów się nad słowami Jana Chrzciciela: „Trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał.” Co te słowa znaczyły dla Jana ? Co znaczą dla ciebie? Gdzie w twoim życiu jest za mało miejsca dla Jezusa ? Gdzie Go sobą zasłaniasz? Jak możesz to zmienić ? Posłuchaj, co, mówi ci Duch Święty. Do czego cię zaprasza ?

Każdego dnia na zakończenie rozważań podziękuj Bogu za dar modlitwy i odmów Ojcze nasz …

—————————————————

Tydzień III


Rozważania na obecny tydzień (22.10.2020 – 28.10.2020) :

Formacja ucznia: „Marta i Maria” – pierwszeństwo kontemplacji nad czynem
(Łk 10, 38-42)

Marta i Maria

38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj z uwagą: Łk 10, 38-42.

Dzień 1. Dzisiaj zastanów się nad postawą Marty. Wyobraź sobie, jak się krząta, troszczy o wszystko, dba o to, by utrudzeni drogą goście mieli, co jeść i pić, jak w końcu podchodzi do Jezusa i mówi Mu o swojej siostrze. Czy są to sytuacje, które zdarzają się też w twoim życiu?

Dzień 2. Dzisiaj twoją bohaterką będzie Maria. Przyjrzyj się jej, jak siedzi zasłuchana u stóp Jezusa, skupiona, by nie uronić żadnego Jego słowa. Jest jedyną kobietą wśród uczniów Jezusa, zapomniała też o swojej siostrze. Ale w tej chwili nic się dla niej nie liczy- tylko Jezus.

Dzień 3. Dzisiaj, po przeczytaniu Ewangelii zobacz scenę w Betanii z perspektywy Jezusa. Jest w domu przyjaciół, czuje się swobodnie, rozmawia z uczniami. Widzi obie siostry- jakże różne. Każda z nich przyjmuje Go na swój sposób. Jezus z serdecznością odpowiada Marcie, patrzy też na Marię i do niej również kieruje swoje słowo upomnienia.

Dzień 4. Dzisiaj zobacz tę scenę z perspektywy któregoś z apostołów. Słuchaj, co mówi Marta, jak odpowiada jej Jezus. Nie oceniaj nikogo.

Dzień 5. Dziś pomódl się tym, co zrodziło się w tobie podczas poprzednich dni rozważania sceny w Betanii. Przyjrzyj się swoim uczuciom, myślom. Być może ożyły też jakieś wspomnienia. Powiedz o tym wszystkim Panu. Niech też z tego zrodzi się twoja modlitwa- może prośby, dziękczynienia, uwielbienia.

Dzień 6. Dzisiaj przeczytaj uważnie Słowo kilka razy. Potem pozostań w ciszy kilka lub kilkanaście minut.

Na zakończenie zastanów się, jak te rozważania mogą pomóc ci stać się uważniejszym uczniem Jezusa. Pomyśl o konkretnych postawach, które może zweryfikować; co mówi ci Duch Święty ? Poproś Jezusa o łaskę, aby to słowo wydało konkretny owoc w twoim życiu.

Każdego dnia na zakończenie rozważań podziękuj Bogu za dar modlitwy i odmów Ojcze nasz …


—————————————————

Tydzień II


Rozważania na obecny tydzień (15.10.2020 – 21.10.2020) :

Formacja ucznia: „Oczyszczenie Świątyni” – moje intencje w służbie Jezusowi
(J 2, 13-22)

Znak oczyszczenia świątyni

13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego:, «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała.22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Propozycja do modlitwy osobistej
W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj J 2, 13-22

Czytaj z uwagą i bez pośpiechu. Jeden lub dwa dni przeznacz na dłuższą, ok. 30 minutową medytację tekstu.

Jezus wchodzi wraz z uczniami do świątyni, która stała się targowiskiem. Jego misją jest wzniesienie na nowo „domu Ojca”. On sam, Słowo, które stało się ciałem, jest nową świątynią, miejscem komunii Boga z człowiekiem. Także uczniowie stają się mieszkaniem Boga. Co to oznacza dla ciebie ?

1 Kor 3,16 Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was ?

—————————————————

Tydzień IRozważania na obecny tydzień (01.10.2020 – 07.10.2020) :

Formacja ucznia w Ewangelii wg św. Jana; „Czego szukacie ?” – świadomość własnych pragnień (J 1,35-42a)

J 1,35-42a

Świadectwo uczniów


35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» 39 Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. 42 I przyprowadził go do Jezusa.

Propozycja do modlitwy osobistej
J 1, 35- 42a „ Czego szukacie ?”

W tym tygodniu każdego dnia przeczytaj powyższy fragment Ewangelii. Czytaj z uwagą i bez pośpiechu. Jeden lub dwa dni w tym tygodniu przeznacz na dłuższą medytację tekstu, ok. 30 min.

Fundamentalnym pytaniem tego tygodnia jest pytanie Jezusa skierowane do uczniów: „ Czego szukacie ? ” Pozwól się „zaniepokoić” tym pytaniem. Na tym etapie formacji jest ono skierowane do Ciebie. Nie odpowiadaj zbyt szybko; niech pytanie Jezusa wydobędzie twoje prawdziwe pragnienia. Może ukryte. Nie bój się mówić o nich Jezusowi.


Witajcie kochani- tak zwyczajnie chciałem się z Wami podzielić tym co obecnie przeżywam i tym co robię, gdy w obecnym trudnym czasie, który wszyscy przeżywamy, jako kapłan, mam uniemożliwioną posługę głoszenia Słowa Bożego w tym również rekolekcji i misji świętych. Od pewnego czasu, noszę w sobie pragnienie realizacji pewnego projektu Maryjnego, nad którym obecnie pracuję o tytule: „Z Nią wszystko jest możliwe”. Przynaglany prośbą i motywacją ze strony moich współbraci i przyjaciół, przełamałem się, aby zacząć robić coś w tym kierunku. Zwróciłem się więc do O. Generała naszego Zakonu z prośbą o pozwolenie i rozpoczęcie pracy, na które otrzymałem pozwolenie. Projekt będzie zawierał książkę w formie medytacji nad Księgą Rut oraz płytę muzyczną o tym samym tytule. Celem projektu jest mówiąc najogólniej – rozsławienie kultu Maryjnego wśród wiernych, oraz duchowe ukazanie osoby Maryi, wyprowadzającej nas z niewoli grzechu ( ziemie Moabu) do życia z Chrystusem w Eucharystii czego symbolem jest Betlejem,
( świadomie nie chcę zdradzać treści książki) a także podzieleniem się w niej, zawartych treści świadectw z życia osób, które doświadczyły uwolnienia, wsparcia i pomocy Matki Boga i Człowieka. Chciałbym przelać na kartę papieru to wszystko, co pokazuje mi Maryja o sobie w Biblii, ale również spróbować opowiedzieć ludzkimi słowami o Jej miłości do każdego z człowieka. Wyzwanie którego podjąłem się dla Maryi, aby choć odrobinę przybliżyć Jej miłość do dzieci, napotyka różne przeciwności, chociażby w znikaniu z komputera napisanego tekstu książki oraz wcześniejszych nagrań bez udziału człowieka. Daje mi to ogromne rozumienie znaczenia walki duchowej oraz że niemożliwe jest powstanie tego dzieła, bez wsparcia i pomocy Tych, których znam i Tych, którzy mnie znają. Dlatego z wielką nieśmiałością i pokorą, chciałbym prosić każdego z Was o modlitwę w realizacji projektu oraz w pełnej wolności o wsparcie finansowe w formie cegiełki na nr konta 94 1050 1461 1000 0092 0458 2762 ING Bank Śląski S.A. tytułem : wsparcie projektu „Z Nią wszystko jest możliwe”. Koszt projektu będzie wynosił w przybliżeniu ok. 18 000 zł. Wszystkim, którzy zechcą wspomóc powyższą inicjatywę ogromnie dziękuję. Ufam i wierzę, że jeżeli jest wolą Bożą powstanie tego dzieła, On sam zatroszczy się o chwałę Tej, w której Sam wraz z całym niebem, zakochany jest do szaleństwa :-)

Z serca dziękuję Wam wszystkim za modlitwę i okazaną pomoc. Błogosławię i przytulam do serca Maryi.

O. Piotr Stanikowski OSPPE albo jak ktoś woli brat i przyjaciel :-)


Słuchanie Mszy Świętej online – instrukcja:
 1. Znajdź na pulpicie telefonu ikonkę „Sklep Play” i kliknij na nią.
 2. W polu: „Szukaj aplikacji i gier” wpisz: „vradio” i kliknij lupkę w dolnym prawym rogu.
 3. Wyświetli się ikonka z napisem: „VRadio – Online Radio Player & Radio Recorder”.
 4. Kliknij na „Instaluj”, po zainstalowaniu „Uruchom”.
 5. Po wyświetleniu strony kliknij na „ulubione” i w dolnym prawym rogu kliknij ołówek, potem „Dodaj Stację”.
 6. Wyświetli się: „Nazwy”, „Strumień”, „Strona internetowa”
 7. W pozycji „Nazwy” można wpisać np.: „św. Ludwik„,
  „Strumień” – wpisujemy: http://4stream.pl:18118/listen.pls
  Strona internetowa: http://www.wlodawa.paulini.pl  

  Jeżeli chcemy słuchać mszy z parafii NSJ :
  W pozycji nazwy wpisujemy np.: „NSJ Włodawa”
  Strumień – wpisujemy: http://4stream.pl:19030/listen.pls
  Strona internetowa: https://www.nsj.wlodawa.pl

  Owocnego uczestnictwa w Mszach Świętych. Z Panem Bogiem.