blog_fe_4466518_6593350_sz_maryja_fatimska

Oto Matka Twoja 33-dniowe rekolekcje

REKOLEKCJE MARYJNE – REKOLEKCJE OFIAROWANIA SIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI
ŁAGODNOŚĆ – CIERPIENIE – ŻARLIWOŚĆ
POŚWIĘCENIE SIEBIE I ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI KRÓLOWEJ POKOJU, KRÓLOWEJ ŚWIATA, KRÓLOWEJ SERC, A PRZEZ NIĄ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Celem poświęcenia są mistyczne zaślubiny, przymierze dwóch natur – boskiej i ludzkiej– w sercu Boga przez ludzkie, ale Niepokalane Serce Maryi Dziewicy. Zjednoczenie z Maryją przynosi najuboższym („maluczkim”) owoce mistycznego zjednoczenia, dostępne duszy dopiero w końcowym etapie drogi do Boga. Są nimi: duchowe dziecięctwo, złączenie z życiem Trójcy Świętej, wielkie pragnienie cierpienia w łączności ze zbawczą męką Chrystusa, całkowite poddanie się woli Boga, niemal nieustanna łaska intymnej zażyłości z Bogiem. W ujęciu tradycyjnym, życie w łączności z Maryją – a przez Nią z Bogiem – objawia się jako Boże światło dane przez Niego u schyłku nocy ducha, jako doskonalszy i bardziej ścisły stopień zjednoczenia. Poprzez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, najmniejsze i najprostsze spośród Jej dzieci może doświadczyć takiej czułości i Bożej pomocy, jaka jest zwykle udziałem zaręczonych czy poślubionych. Słowa „poświęcać” i „uświęcać” („konsekrować”) z etymologicznego punktu widzenia mają to samo znaczenie: „uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu”. Celem tego poświęcenia jest całkowite wydanie się Bogu z miłości, ale w Sercu Maryi, tzn. w sposób najczulszy i najbardziej intymny. Wszystko, czego sami nie potrafimy unieść, ofiarujemy Jej, aby – podobnie jak w ofierze Mszy świętej – to, co jest gorzkie, chleb naszej nędzy, stał się słodki jak chleb anielski. Kiedy zrozumiemy tę główną zasadę zbawienia podyktowaną przez Mądrość Bożą, zapragniemy wówczas współpracować z Maryją przez poświęcenie Jej siebie i świata, tak jak uczynił to bardzo dobitnie Ojciec Święty, opuszczając Częstochowę „O Matko Kościoła! Raz jeszcze oddaję Ci siebie w <macierzyńską niewolę miłości> wedle słów mego zawołania: Totus Tuus! Oddaję Ci cały Kościół – wszędzie, aż do najdalszych krańców ziemi!. Oddaję Ci ludzkość ludzkość wszystkich ludzi – moich braci. Wszystkie ludy i narody. Oddaję Ci Europę i wszystkie kontynenty. Oddaję Ci Rzym i Polskę, zjednoczone poprzez twego sługę nowym węzłem miłości. Matko, przyjmij! Matko, nie opuszczaj! Matko prowadź! (Jasna Góra, 6 kwietnia 197
Poświęcenie to jest warunkiem przystąpienia do Komunii Maryi Królowej Pokoju, której uczestnicy całkowicie oddają się Maryi, aby nie ulec ognistym strzałom księcia tego świata, który chciałby pożreć dzieci Niewiasty obleczonej w słońce. Słowo Jezusa winno nas skutecznie wyrwać z uśpienia. W czasach ostatecznych oziębnie miłość wielu ludzi (Mt 24,12). Celem poświęcenia – poprzez oddanie się Sercu Maryi – jest zdobycie zdolności do kochania miłością Boża. Eucharystia, która jest sakramentem miłości najdoskonalszej, będzie nas wspierać na co dzień i powinna zatem towarzyszyć tym rekolekcjom. Królowanie Maryi w sercach i we wzajemnych stosunkach – oto, co powinniśmy osiągnąć w tych nowych zastępach Niepokalanej, które tworzą uczestnicy Komunii Maryi Królowej Pokoju. Sakrament pojednania będzie tu również najlepszym środkiem do odbudowania królestwa Maryi w naszych sercach i we wspólnych relacjach. Dzięki wniebowzięciu i ukoronowaniu w niebie, Maryja trwa w Sercu Trójcy Świętej – tam, gdzie Syn przygotował nam miejsce; Ona też zamieszkuje Trójcę, pragnącą przygotować sobie dom w sercu człowieka. Obecna w niebie, jest tak samo obecna na ziemi, tworząc tym samym pomost nad przepaścią, jak się nam zdaje – nieprzebytą. W modlitewnym zgłębianiu tych stronic będziemy próbować wniknąć w samo serce tajemnicy Trójcy Świętej poprzez modlitwę wewnętrzną, medytację i adorację. Celem tych rekolekcji jest też – za każdym razem, gdy je będziemy odprawiać – zmiana naszego życia. Konsekwentnie i gorliwie starajmy się wstawać co rano wcześniej i czuwać wieczorem. Rekolekcje te zostały tak pomyślane, aby każdy – niezależnie od swego duchowego „poziomu” – mógł w nich odnaleźć pokarm, który umocni go w jego teologii maryjnej i w jego życiu religijnym. Mogą one również stanowić przedmiot rekolekcji zamkniętych z towarzyszem duchowym, a nawet rekolekcji głoszonych. W każdym dniu odnajdziemy orędzie Matki Bożej z Medjugorje. Zatrzymamy się przy nim dłużej, ponieważ dzięki jego prostocie, stanowi prawdziwą metodę wychowania do życia duchowego. Dwie książki, oprócz Biblii, niezbędne do kształtowania chrześcijanina nadchodzących czasów to: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz Dzieje duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która została ogłoszona Doktorem Kościoła. Teresa uzupełnia Traktat św. Ludwika pokazując, że „mała droga”, na której triumfuje miłosierdzie, stanowi część tajemnicy Boga na czasy ostateczne. Rekolekcje te zamkną się uroczystym poświęceniem siebie Maryi podczas Eucharystii.

TYDZIEŃ 1 – TYDZIEŃ W NAZARECIE

OBLUBIENICA JÓZEFA

Z pewnością bowiem modlitwa ta, a przede wszystkim postać Józefa z Nazaretu, nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa. (Jan Paweł II, adhortacja apostolska Redemptoris custos, 15 sierpnia 1989)
Dzień 1: Wstępowanie do Nazaretu – Porzucenie ducha tego świata. Poświęcenie dóbr zewnętrznych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, słodszy niż plaster miodu, słodyczy niewyobrażalna! Łaknę i pragnę Ciebie nieustannie, bo jakże się Tobą nasycić? Czy to ja się karmię Tobą? Czy to raczej Ty mnie pochłaniasz? Nie wiem, bo, w moim wnętrzu, jedno i drugie wydaje się prawdziwe. Żądasz ode mnie, abym był z Tobą, a to takie trudne, Bo nie chcę porzucać moich zajęć, aby zasnąć w Twoich ramionach. Powinienem składać Ci dzięki i cześć oddawać i chwałę, bowiem w tym jest moje życie wieczne. Odczuwam w sobie niecierpliwość i nie znajduję przyczyny. Gdybym mógł osiągnąć jedność z Bogiem, trwając jednocześnie w mych działaniach, Zamilkłaby wszelka moja skarga. Niechaj Bóg, który zna każdą potrzebę, uczyni ze mną, co zechce. Oddaję się całkowicie Jego mocy i dzięki temu, we wszelkim cierpieniu pozostaję mocny. (Jan van Ruysbroeck)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 SIERPNIA 1992: Dziś chcę wam powiedzieć, że was kocham. Kocham was moją macierzyńską miłością i wzywam, byście otworzyli mi się całkowicie, abym przez każdego was mogła nawracać i ratować świat, w którym jest wiele grzechów i wiele z tego, co nie jest dobre. Dlatego, moje drogie dzieci, otwórzcie się mnie całkowicie, żebym mogła was prowadzić ku tej cudownej miłości Boga Stworzyciela, który objawia się wam z dnia na dzień. Jestem z wami i chcę wam odkryć i ukazać Boga, który was kocha.
ROZMYŚLANIE
By wyzuć się należycie z siebie samego, trzeba codziennie obumierać sobie, czyli wyrzekać się poruszeń mających swe źródło we władzach naszej duszy i w zmysłach ciała. Należy patrzeć na nie, jak gdyby się ich nie widziało, słyszeć, jak gdyby się ich nie słyszało, posługiwać się rzeczami tego świata, jak gdyby się ich nie używało (1 Kor 7,31). To właśnie ma św. Paweł na myśli, gdy mówi o codziennym obumieraniu: „Każdego dnia umieram” (1 Kor 15,31). „Jeśli ziarno pszeniczne nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, pozostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze przynosi plon obfity” (J 12,24). Jeśli nie obumrzemy sami sobie, jeśli najświętsze nawet praktyki pobożne nie przysposabiają nas do tej śmierci nieodzownej i tak bardzo płodnej, nie przyniesiemy pożytecznego owocu; nasze nabożeństwa pozostaną jałowe, a cała nasza sprawiedliwość skażona będzie miłością własną i samowolą, co sprawi, iż największe nawet nasze ofiary i najlepsze uczynki obrzydliwe będą w oczach Pana; w chwili śmierci ukażemy się przed Nim z rękoma próżnymi, bez cnót i zasług i z sercem, w którym nie będzie ani jednej iskierki czystej miłości, udzielanej li tylko duszom obumarłym sobie, których życie ukryte jest w Bogu razem z Jezusem Chrystusem. (Kol 3,3). (św. Ludwik Maria Grignion, Traktat, p.81 s.52) Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona została na matkę, by w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Ubogaconą od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości Dziewicę z Nazaretu zwiastujący Anioł z polecenia Bożego pozdrawia jako „łaski pełną” (Łk 1,28), zaś ona odpowiada wysłańcowi niebios: „Otom ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Tak to Maryja, córa Adama, zgadzając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbawczą wolę Bożą całym sercem, nie powstrzymana żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską osobie i dziełu Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim z łaski Boga wszechmogącego służąc tajemnicy odkupienia. Słusznie tedy sądzą święci Ojcowie, że Maryja nie została czysto biernie przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego. (Sobór Watykański II, Lumen gentium, n.56)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Ty obwieściłaś, że Pan „bogatych z niczym odprawił”; chcę Ci powiedzieć, że jedynym skarbem, którego pragnę na ziemi, jest Syn Twój, owoc Twojego żywota. Niechaj tam, gdzie jest mój i Twój skarb, przebywa też serce moje. Poświęcam Ci wszystko, co posiadam, wszystkie moje dobra materialne, abyś się tym posłużyła dla przyjścia królestwa niebieskiego. Ty, która nam dałaś chleb życia, przyjmij owoc moich prac, obdzielaj nim i pomnażaj go. Słowo Twojego Syna, który powiedział, że nikt nie może jednocześnie służyć dwom panom, to słowo mnie pochwyciło, więc zapewniam Cię, że moim wyłącznym pragnieniem jest służenie jedynemu Mistrzowi, jakim jest Bóg i Jego pokornej Służebnicy, która jest moją Królową. Maryjo, poświęcam Tobie moją pracę, owoc mych fizycznych i umysłowych wysiłków; oddaję do Twojej dyspozycji moje dobra materialne, abyś nimi zarządzała według Twego upodobania.
ANTYFONA
Święta Rodzino z Nazaretu, Mała Trójco na ziemi, Jezusie, Boże na tej ziemi, Maryjo, Oblubienico Ducha, Józefie, cieniu Ojca – Upodobnijcie nas do siebie! Mała Trójco na ziemi, Józefie, umierający z miłości do Maryi, Maryjo, umierająca z miłości do Jezusa, Jezusie, umierający z miłości dla świata – Upodobnijcie nas do siebie! (Brat Efraim)
PSALM 131
Panie, moje serce się nie pyszni
I nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
Ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę;
Jak dziecko na łonie swej matki,
Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu,
Teraz i na wieki.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 2: Aby wejść do domu Świętej Rodziny – Poświęcenie naszych zmysłów.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, słodszy niż plaster miodu, słodyczy niewyobrażalna! Łaknę i pragnę Ciebie nieustannie, bo jakże się Tobą nasycić? Czy to ja się karmię Tobą? Czy to raczej Ty mnie pochłaniasz? Nie wiem, bo, w moim wnętrzu, jedno i drugie wydaje się prawdziwe. Żądasz ode mnie, abym był z Tobą, a to takie trudne, Bo nie chcę porzucać moich zajęć, aby zasnąć w Twoich ramionach. Powinienem składać Ci dzięki i cześć oddawać i chwałę, bowiem w tym jest moje życie wieczne. Odczuwam w sobie niecierpliwość i nie znajduję przyczyny. Gdybym mógł osiągnąć jedność z Bogiem, trwając jednocześnie w mych działaniach, Zamilkłaby wszelka moja skarga. Niechaj Bóg, który zna każdą potrzebę, uczyni ze mną, co zechce. Oddaję się całkowicie Jego mocy i dzięki temu, we wszelkim cierpieniu pozostaję mocny. (Jan van Ruysbroeck)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 KWIETNIA 1993: Dziś wzywam was wszystkich, abyście przebudzili wasze serca do miłości. Obcujcie z naturą i przyglądajcie się, jak budzi się przyroda, bo to wam pomoże otworzyć wasze serca na miłość Boga Stwórcy. Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach; tam gdzie niepokój i nienawiść – niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam i modlitwa. Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami, wspomagam was swoją modlitwą, aby Bóg dal wam moc miłowania. Błogosławię was i miłuję moją macierzyńską miłością.
ROZMYŚLANIE
Człowiek, który się w ten sposób dobrowolnie poświęcił i ofiarował Chrystusowi przez Maryję, nie może już rozporządzać wartością żadnego ze swych dobrych uczynków. Wszystkie znoszone cierpienia, myśli, słowa i dobre czyny należą do Maryi, aby tym mogła rozporządzać wedle woli Syna swego, ku Jego większej chwale; zależność ta jednak nie przynosi bynajmniej uszczerbkom obowiązku stanu, w jakim ktoś się znajduje lub w przyszłości mógłby się znajdować. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 124, str. 75)
Trzeba, aby pogłębili oni [chrześcijanie – przyp. red.] w sobie samych i w każdej wspólnocie owo „posłuszeństwo wiary”, którego Maryja jest pierwszym i najbardziej świetlanym wzorem. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice doktrynalne… Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przoduje” na czele długiego orszaku świadków wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego? Wspominam również wizerunek Dziewicy z wieczernika, modlącej się z Apostołami w oczekiwaniu na Ducha Świętego; czy nie mógłby on stać się znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w braterskim dialogu pragną pogłębić swoje posłuszeństwo wiary? (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 29-33) Życie z Maryją przywraca czystość, prostotę i głębię wszystkich zmysłów natury, wyzwalając je z wszelkiego zamieszania. Dziewicza miłość Maryi emanowała z wnętrza na całe Jej ciało i wszystkie przejawy życia, rodzajem intymnej i świetlistej czystości. […] Dziewicza miłość Maryi czerpała z wnętrza wszelkie człowiecze umiejętności i moce, nawet te najgłębsze i najbardziej ukryte; ona je uświęcała, gdy obejmując je od wewnątrz, kierowała na Boga i z Nim jednoczyła. Bóg uświęcił najpierw naturalne ludzkie relacje maleńkiej Maryi z Jej matką Anną, czyniąc z nich jakby sakrament swej miłości. […] Maryja zawsze zachowywała pierwszą miłość dziecka, jego niemowlęcą prostotę i głębię we wszystkich przejawach życiowych, nawet w jedzeniu i piciu. […] Dla Niej pokarm zawierał w sobie tchnienie życia pochodzące bezpośrednio od Boga. Jej miłość odkrywała w pożywieniu zapach Boga, smak Boga złożony tam przez Ducha, jakby ślad miłości Tego, który wszystko stworzył ze względu na człowieka i swe z nim zjednoczenie. (o. Thomas Philippe OP)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Dziewico Maryjo, z której Jezus wziął ciało, poświęcam Ci wszystkie moje zmysły; spraw, abym odrzuciwszy pospolite przyjemności, doszedł do prawdziwego smakowania rzeczy pięknych i dobrych, które Stwórca dla nas przeznaczył i abym zgodnie z mądrością Boga poznał radość panowania nad tym, co stworzone. Sam Syn człowieczy żyjąc na ziemi jadł i pił, niech więc również wszystkie moje umiejętności służą do wzrostu miłości Bożej. Maryjo, poświęcam Ci moich pięć zmysłów; oczyść je, aby stały się zdolne radować się prawdziwym życiem i coraz bardziej dostrzegać rzeczywistość dóbr przyszłych.
ANTYFONA
W Nazarecie, Przeczysta, pełna Bożej łaski, w pracy i biedzie żyłaś pośród swej rodziny. Nie zdobiły zachwyty, uniesienia, blaski dni Twoich szarych, Matko Królewskiej Dzieciny. Biedakom, których mnóstwo na ziemskim padole, otuchę niosło Twoje oblicze anielskie, znosiłaś w ciężkim trudzie wspólną z nimi dolę, by wskazać im wieczyste wybrzeża niebieskie. (Św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 17)
PSALM 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
W twoich bramach Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto
Gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,
Aby zgodnie z prawem Izraela
Wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie
Trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach,
A pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół
Będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
Modlę się o dobro dla ciebie.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 3: Ubóstwo w Duchu – Ubóstwo duchowe. Poświęcenie dóbr wewnętrznych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Ogniu Miłości. Przyjdź, Ojcze ubogich, rozmiłowany w mej nędzy i ranach. Przyjdź do serc naszych i ześlij nam z Nieba promień Twojego Światła. Przyjdź, Ojcze ubogich. Przyjdź, Dawco darów. Przyjdź, Światłości serc.
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1990: Dzisiaj wzywam was, żebyście spełniali dzieła miłosierdzia z miłością i z powodu miłości do mnie oraz waszych i moich braci i sióstr. Drogie dzieci, wszystko, co czynicie dla innych, róbcie z wielką radością i pokorą przed Bogiem. Jestem z wami i z dnia na dzień przekazuję wasze ofiary i modlitwy Bogu za zbawienie świata.
ROZMYŚLANIE
Pan nasz i Mistrz nie wzgardził zamknięcia się w łonie Najświętszej Dziewicy, jako jeniec i miłujący niewolnik, lecz był Jej poddany i posłuszny przez lat trzydzieści. Otóż tu, powtarzam, gubi się ludzki rozum, gdy zaduma się poważnie nad tym postępowaniem Mądrości wcielonej, która nie chciała, choć mogła, oddać się ludziom bezpośrednio, lecz uczyniła to przez Najświętszą Dziewicę; owa Mądrość wcielona, nie chciała przyjść na świat w doskonałej pełni lat męskich, niezależna od kogokolwiek, lecz jako biedne, malutkie dzieciątko, zdane na troskliwość i starania swej Najświętszej Matki. Ta Mądrość nieskończona, przejęta wielkim pragnieniem uwielbienia Boga – swego Ojca i zbawienia ludzi, nie znalazła doskonalszego i prostszego środka nad poddanie się we wszystkim Najświętszej Pannie. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 139, s.83) Maryja więc udaje się w duchu miłości do domu swej krewnej. Przy wejściu, w odpowiedzi na pozdrowienie Maryi, Elżbieta, „napełniona Duchem Świętym”, czując szczególne poruszenie dziecka we własnym łonie, wielki głosem pozdrawia Maryję: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (por. Łk, 40-420. Ten okrzyk czy też aklamacja Elżbiety weszła później do modlitwy Zdrowaś Maryjo jako dalszy ciąg pozdrowienia anielskiego, stając się w ten sposób jedną z najczęstszych modlitw Kościoła. Wszystkie te słowa w pozdrowieniu Elżbiety mają doniosłą wymowę , jednakże znaczenie kluczowe wydaje się posiadać to, co mówi ona na końcu: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45). Można postawić te słowa obok wyrażenia „łaski pełna” w pozdrowieniu anioła. Odsłania się w nich – podobnie jak w tamtych – zasadnicza treść kariologiczna, zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że „uwierzyła”. Pełnia łaski, przy zwiastowaniu anielskim, oznacza dar Boga samego; wiara Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to jak Dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 12)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, wybrana przez Boga, tak bardzo uboga, ogołocona z wszelkiego spojrzenia na sama siebie, a przecież bogata w nadzieję dóbr Królestwa, poświęcam Ci mój umysł, moje myśli, zwłaszcza te, które wydają mi się najbardziej wzniosłe i najpiękniejsze, ponieważ żadna myśl nie może pojąć Królestwa, które Bóg zakłada w ubogich, a zwłaszcza założył w Tobie, najdoskonalszy dziele stworzenia. Poświęcam Ci każdy dar, każde duchowe dobro, abym nigdy nie uważał się za ich twórcę. Obym mógł wykrzyknąć z Tobą, że Bóg wynosi pokornych i sprzeciwia się pysznym. Maryjo, uczyń mnie uczniem Twojej szkoły łagodności i pokory serca.
ANTYFONA
Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia (Łk 1, 46-48)
PSALM 113
Chwalcie, słudzy Pańscy,
Chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
Teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca
Niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze
I w dół spogląda na niebo i ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza
I dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt,
Wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu
Jako matce cieszącej się dziećmi.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 4: Łagodność i pragnienie wspólnego życia- Poświęcenie wzajemnych związków między ludźmi.

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
O Ogniu Ducha Parakleta, życie wszelkiego stworzenia! Jesteś święty, Ty, który wszystko ożywiasz. Jesteś święty, który balsamujesz niebezpieczne złamania. Jesteś święty, Boże opatrujący cuchnące rany. O Tchnienie świętości, o Ogniu miłości, o serc Słodyczy i Deszczu rozchylający wonne kielichy cnót. O przeczyste Źródło, przy którym Bóg gromadzi błądzących i szuka zagubionych. O Osłona życia, Nadziejo jedności wszystkich ludzi, Stróżu godnych obyczajów, uświęcaj świętych! Strzeż tych, których nieprzyjaciel uwięził, i wyzwól skutych w kajdany, których chce uratować moc Boża. O Drogo najpewniejsza, co wszędzie przebiegasz: przez szczyty gór, równiny i ponad przepaściami, aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkich dążeniu do celu. Przez Ciebie płyną obłoki, kłębią się chmury, krople wody drążą kamienie, źródła stają się potokami, a ziemia pączkuje zielenią. Ty nieustannie tworzysz mędrców i uszczęśliwiasz ich Twym tchnieniem mądrości. Zatem chwała Tobie, który rozbrzmiewasz chwałą i czynisz życie radością, Tobie, Nadziejo, cześć i moc, Tobie, który dajesz światłość. (św. Hildegarda)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1992:  Dziś ponownie wzywam was do modlitwy i to modlitwy radosnej, aby nikt z was w tych smutnych dniach nie odczuwał rozżalenia, lecz radość ze spotkania ze swoim Bogiem Stworzycielem. Módlcie się, dzieci, abyście byli coraz bliżej mnie i odczuli przez modlitwę, czego od was pragnę. Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfitymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż, powiadam wam, to jest wielka łaska.
ROZMYŚLANIE
Najświętsza Maryja Panna, która jest Matką pełną słodyczy i miłosierdzia, nie dająca się nigdy prześcignąć w miłości szczodrobliwości, widząc, że człowiek oddaje się Jej całkowicie, by uczcić Ją i Jej służyć, że wyzbywa się wszystkiego, co mu jest najdroższe, by Ją tym przyozdobić, oddaje się również całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, który Jej wszystko poświęcił. Zanurza go w otchłani Swych łask, przyozdabia go swymi zasługami, wspiera go swą potęgą, oświeca go swym światłem, rozpłomienia go swą miłością , udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości, itd., staje się jego poręczycielką, jego uzupełnieniem, jego drogocennym „wszystkim” u Jezusa. Słowem, ponieważ taka poświęcona osoba cała należy do Maryi, przeto Maryja też cała do niej należy, co sprawia, iż o tak doskonałym słudze i dziecku Maryi powiedzieć można to, co św. Jan Ewangelista mówi o sobie, iż obrał sobie Najświętszą Dziewicę jako wszelkie swe dobro: „Przyjął Ją uczeń do siebie” (J 19,23). (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 144, s.86)
Najświętszą Maryję Pannę, obecną poprzez całą fazę przygotowawczą, w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa. To w Jej łonie Słowo stało się ciałem. Potwierdzenie centralnej pozycji Chrystusa nie może być odłączone od uznania roli, jaką spełniła Jego Najświętsza Matka. Jej kult, jeśli jest właściwie ustawiony, nie może niczego ująć „godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”. Maryja bowiem zawsze wskazuje na swego Boskiego Syna i staje się dla wszystkich wierzących wzorem wiary autentycznie przeżytej. „Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca”. (Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 43)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Najsłodsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty która nieustannie przebaczasz ludziom ich zniewagi i odrzucenie Boga miłości, módl się, aby w moim sercu nie rozrósł się żaden korzeń goryczy czy urazy. Poświęcam Ci wszystkie moje kontakty z ludźmi, aby mogła objawić się w nich dobroć Chrystusa. Poświęcam Ci również moje związki uczuciowe, abym zawsze starał się raczej dawać niż brać, bym raczej zabiegał o dobro bliźniego Boga niż o swoje własne. Poświęcam Ci wszystkie więzi rodzinne, abym dążąc jedynie do pomnażania miłości, wprowadzał jedność i czułość tam, gdzie panuje surowość i niezgoda.
ANTYFONA
Święta Rodzino z Nazaretu, Mała Trójco na ziemi, Jezusie, Boże na tej ziemi. Maryjo, Oblubienico Ducha, Józefie, cieniu Ojca – Upodobnijcie nas do siebie! Mała Trójco na ziemi, Józefie, umierający z miłości do Maryi, Maryjo, umierająca z miłości do Jezusa, Jezusie, umierający z miłości do świata – Upodobnijcie nas do siebie!
PSALM 133
O jak dobrze i miło,
Gdy bracia mieszkają razem!
Jest to jak wyborny olejek na głowie,
Który spływa na brodę Aarona,
Na skraj jego szaty.
To jak rosa Hormonu,
Która opada na górę Syjon;
Bo tam udziela Pan błogosławieństwa
I życia na wieki.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 5: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi. Poświęcenie duszy.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych boską rosą, na których gaszą pragnienie łaknące serca. O Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie ma źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Poprzez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha. (św. Gertruda)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1988 ; Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wszystko, co czynicie i co posiadacie, dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Dzieci, nie lękajcie się, gdyż ja sama jestem przy was wtedy, kiedy myślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przynoszę wam pokój, bo jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym życiu.
ROZMYŚLANIE
Należy wszystkie czynności spełniać przez Maryję; trzeba, więc z wolna dochodzić do takiego wewnętrznego skupienia, by Ona dla ciebie stała się świątynią, gdzie wznosić się będą wszystkie twe modły do Boga, bez obawy odrzucenia. Ona będzie wieżą Dawidową, zamykającą cię bezpiecznie przed wszystkimi wrogami; pochodnią, która rozświetli całe twoje wnętrze i zapali je miłością Bożą; tabernakulum, w którym będziesz wraz z Nią rozmyślał o Bogu; wreszcie by stała się dla duszy tym Jedynym i Wszystkim wobec Boga, Jej wszechogarniającym miejscem ucieczki. Gdy się modlisz, czyń to przez Maryję; gdy przyjmujesz Jezusa w Komunii Św., ukryj go w Maryi i wraz z Nią się raduj. Cokolwiek czynisz, czyń w Maryi; wszędzie we wszystkim zaprzyj się siebie samego. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 47) Działanie Kościoła na świecie jest jakoby przedłużeniem opieki i troskliwości Maryi; prawdziwie czynna miłość najświętszej Dziewicy w domu nazaretańskim, u Elżbiety, w Kanie Galilejskiej, na miejscu Kalwarii – wszystko to stanowi zbawcze wydarzenia o najwyższym znaczeniu eklezjalnym. Przedłuża się ono i dokonuje w matczynej trosce Kościoła i usilnym pragnieniu, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. (por. 1 Tym 2, 4), w jego nieustającej opiece nad słabymi i potrzebującymi oraz chorymi, w jego ustawicznym zabieganiu o umocnienie pokoju i zgody społecznej, w wytrwałej działalności i gorliwości zmierzającej do tego, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami zbawienia, które swoją śmiercią wysłużył Chrystus. W ten oto sposób miłość do Kościoła przemieni się w miłość do Maryi, i odwrotnie – ta ostatnia w tę pierwszą, ponieważ jedna nie może istnieć bez drugiej, jak trafnie zauważa Chromacjusz z Akwilei: „Kościół zgromadził się […] w górnych pomieszczeniach [Wieczernika] z Maryją, która była Matką Jezusa i z Jego braćmi”. (Paweł VI, Marialis cultus, n. 28)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, tajemniczy Ogrodzie, gdzie Słowo wzrosło w ciszy! Otwieram Ci drzwi sanktuarium mojej duszy – tego ukrytego miejsca mego ducha, w którym gości jedynie Duch Boga żywego; otwieram Ci komnatę godów, do której klucze posiada tylko Oblubieniec. Źródło zapieczętowane, Twe wody przeznaczone są wyłącznie dla tych, którzy zgadzają się przeżyć tajemnicę przemiany wody chrzcielnej w krew męczeńską. Przyjdź jako Władczyni mej królewskiej komnaty i ozdób ją Twoją nieskończoną miłością, o Córko Jeruzalem. Poświęcam Ci to miejsce niezgłębione, które przeczuwam jedynie, a które w pełni poznam wyłącznie w świetle Twojej obecności.
ANTYFONA
Podczas tych dni przesmutnych, Matko Uwielbiona, Pragnę z Tobą być razem, gdy trwa me wygnanie. Jakże do głębi dusza moja zachwycona, Odkrywając w Twym Sercu miłość i otchłanie! Ty mnie uczysz, Najświętsza, smutku i wesela, Pod ócz Twoich spojrzeniem pryska bojaźń wszelka, Wiem, że łzy i radości Serce Twe podziela I błogosławi życiu Twoja dobroć wielka! (św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 18).

 

PSALM 85
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a Twój lud będzie się weselił?
Okaż nam, Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się
zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych,
którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 6: Miłość Miłosierna- Poświęcenie związków uczuciowych i duchowych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Przybądź, Ojcze Światłości, przybądź, Boże Miłości Miłosiernej, ukształtuj we mnie modlitwę, ukaż mi prawdę, spuść do mojej duszy płonącą iskrę Twego ognia, aby ją przeniknęła swym żarem i napełniła Bogiem. Przybądź, Duchu Święty, który czynisz z ludzi męczenników, wyznawców, apostołów, proroków, wszelkich bohaterów, wielkie serca. Jedynie Twemu prowadzeniu poddał się mój Zbawiciel. Abym zatem mógł go naśladować,prowadź mnie tak jak Jego. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 GRUDNIA 1987: Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce Jezusowi, a ja daruję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczególnej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj poważnie was wzywam do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię.
ROZMYŚLANIE
Oto na chwilę zwracam się ku Tobie, najmilszy Jezu mój, aby poskarżyć się miłośnie przed Twym Boskim Majestatem na to, ze większość chrześcijan, nawet najbardziej uczonych, nie podejmuje łączności nierozerwalnej, istniejącej pomiędzy Tobą a Twą Najświętszą Matką. Tyś, Panie, zawsze z Maryją, a Maryja z Tobą; i bez Ciebie być nie może, inaczej przestałaby być tym, czym jest. Jest Ona do tego stopnia przemieniona w Ciebie przez łaskę, iż już nie Ona żyje, nie Ona jest, jedynie Ty jeden, o mój Jezu, który żyjesz i królujesz w Niej, doskonalej aniżeli we wszystkich aniołach i błogosławionych. Ach, gdyby znano chwałę i miłość, jakie odbierasz w tej istocie cudownej, zaprawdę, inne o Tobie i o Niej miano by wyobrażenie. Maryja jest tak dogłębnie z Tobą zjednoczona, iż łatwiej oddzielić by można światło od słońca i ciepło od ognia, nie waham się więc rzec, iż raczej dałoby się odłączyć od Ciebie wszystkich aniołów i świętych, aniżeli błogosławioną Maryję, albowiem płomienniej Cię miłuje i doskonalej sławi, niż wszystkie inne stworzenia społem. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 63, s. 41) O Serce Jezusa żyjącego w Maryi i poprzez Nią! O Serce Maryi żyjącej w Jezusie i przez Jezusa! O słodka więzi tych dwóch Serc! Niech będzie błogosławiony Bóg miłości i jedności, który wspólnie jednoczy! Niechaj złączy każde z naszych serc z Sercami Ich Dwojga i niechaj sprawi, by te trzy serca połączone w jedno żyły na cześć świętej jedności Trzech Osób Boskich. (P. Berulle) W ciągu lat ukrytego życia Jezusa w domu nazaretańskim, życie Maryi jest również „ukryte z Chrystusem w Bogu” (por. Kol 3, 3) przez wiarę. Wiara bowiem – to obcowanie z tajemnicą Boga. Maryja stale, na co dzień, obcuje z niewypowiedziana tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem, z tajemnicą, która przewyższa wszystko, co zostało objawione w Starym Przymierzu. Od chwili zwiastowania Dziewica-Matka została wprowadzona w całkowitą „nowość” samoobjawienia się Boga i stała się świadomą tajemnicy. Jest Ona pierwszą z tych „prostaczków”, o których Jezus powie: „Ojcze… zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). (Jan Paweł II, Redemptoris mater, n. 17)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Serce Maryi, w którym biło Serce Boga, Ty dałaś Józefowi pełnię doskonałego szczęścia czystych serc. Przez Twoje Serce, Twoje łono, Twoje ręce, mógł on zobaczyć Boga, dotykać Go, okrywać pocałunkami i być przez Niego kochanym najczulszą z miłości, najbardziej ludzką i najbardziej boską. O Maryjo, której Niepokalane Serce oglądało Ojca przedwiecznego, Ty, która udzieliłaś Józefowi daru prawdziwego ojcostwa i by mógł je pełnić, dałaś mu Syna. Małżonko Józefa, Matko Boga, poświęcam Ci moje serce i wszystkie jego poruszenia; poświęcam Ci wszystkie moje ludzkie związki uczuciowe i duchowe, abyś zechciała je uświęcić, dzieląc ze mną przywilej mający źródło w Twoim niepokalanym poczęciu.
ANTYFONA
O Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w słudze Twoim. O Jezu, żyjący w Maryi, zwalcz wszelką wrogą moc. O Jezu, Ty żyjesz w Maryi, w Twoim Duchu na chwałę Ojca. (Jean-Jacques Ogier)
PIEŚŃ
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym tez miał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, a ciało wydał na spalenie,
Lecz nie miał miłości, nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa, miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 7: Moc Krzyża i śmierć z miłości. Poświęcenie serca za świat.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź dawco łask drogich, Przyjdź Światłości sumień. O najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nie święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. (Veni, Sancte Spiritus).
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MARCA 1991: I dziś wzywam was, żebyście żyli męką Chrystusa w modlitwie i w jedności z Nim. Postanówcie darować więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się i w szczególny sposób odnówcie miłość do Jezusa w swoich sercach. Jestem z wami i towarzyszę wam swoim błogosławieństwem i modlitwami.
ROZMYŚLANIE
Czyż ciało Niepokalanej nie wydało się poniekąd na męczeństwo: krwawe na skutek zewnętrznego działania nieprzyjaciół Boga oraz na męczeństwo miłości, jako nowy rodzaj śmierci z miłości – już nie w słodyczy i spokoju kontemplacji, ale w gwałtowności buchającego żaru zbyt silnego dla ciała, tak że rozrywał serce? (o. Thomas Philippe OP) To błogosławieństwo osiąga pełnię swego znaczenia wówczas, kiedy Maryja staje pod Krzyżem swego Syna (por. J 19,25). Sobór stwierdza, że stało się to „ nie bez postanowienia Bożego”: „najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się [na to], aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żerowa z Niej narodzona”. W ten sposób Maryja „utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”: zjednoczenie przez wiarę. Przez tę samą wiarę, przez którą przyjęła objawienie anioła w momencie zwiastowania. […] Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 18)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Matko Chrystusa, cierpiącego Mesjasza! On swoją śmiercią pokonał śmierć; módl się za mną teraz I w godzinę śmierci mojej, aby była śmiercią z miłości,całkowitym wypaleniem się mojego życia, w którym dzień po dniu umierać będę z miłości, dla ratowania świata, odrzucającego życie w miłości. Maryjo, Ty konałaś z bólu, nie mogąc umrzeć wraz z Twym Synem, przeszyta mieczem boleści!. Poświęcam Ci moje ciało I moje serce, bym w ciele Chrystusa stał się nieustannie umierającym I nieustannie żyjącym sercem, które choć rozdarte, lecz miłością odwzajemniające nienawiść, słodyczą – gorycz, błogosławieństwem – przekleństwo.
ANTYFONA
O Święta Matko, racz wyryć głęboko w moim sercu rany Ukrzyżowanego. Twój Syn był jedną raną, On, który raczył cierpieć za mnie; daj mi udział w Jego cierpieniach. Być z Tobą u stóp krzyża I stanowić z Tobą jedność, oto pragnienie mojego serca przepełnionego boleścią. (z sekwencji na święto Matki Bożej Bolesnej)
PSALM 116
Alleluja!
Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Otchłani, ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: „Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy I sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił, bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: „Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia I wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną I wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

TYDZIEŃ 2 – TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

OBLUBIENICA OJCA

 

Ponieważ Bóg Ojciec, który sam jedynie może posłać i podarować osobę swego Syna i przekazać ją ludzkości, chce, aby w tajemnicy Wcielenia Maryja była Jego prawdziwą i jedyną Oblubienicą, dlatego przeznacza Ją, wystała się wraz z Nim początkiem doczesnego zrodzenia Słowa i aby wraz z Nim uczyniła we Wcieleniu to, co On sam czyni w wieczności. (Jean-Jacques Ogier) O Dziewico Maryjo, odtąd dzieląc rodzicielstwo z Ojcem Przedwiecznym, masz niepodzielnie za Syna tego, którego Ojcem jest sam Bóg. Mówię niepodzielnie, jako że Duch Święty, będąc, tak jak Syn i Ojciec, Bogiem, nie posiada przymiotu ojcostwa względem Tego, który uważa Cię za Matkę i jako swą Matkę Ciebie czci, o święta Dziewico, o uświęcona Matko, Oblubienico Ojca, Córko i Służebnico, a nade wszystko Matko Boga! Jako pokorna, niezgłębiona w swej tajemnicy Matka poczętego w Tobie Jezusa, przez Jego pierwsze, wewnętrzne narodziny, Ty posiadasz Jego, a On posiada Ciebie. Powiedziałbym więcej, na ziemi Ty jedynie jesteś posiadana przez Jezusa i Ty jedynie Jezusa posiadasz. Ty jesteś tą jedyną, która posiadła miłość Ojca, skarb Ducha, tajemnicę nieba. (P. Berulle)
Dzień 1: Więź jedności pomiędzy Ojcem a Maryją – Poświęcenie korzeni naszego człowieczeństwa.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, zechciej być Mistrzem całego mego serca, by kochało, Mojego umysłu, by poznawał, mojego języka, by zdobywał dusze; Moich zmysłów i umiejętności użyj do działania lub cierpienia dla Ciebie; Także moich dóbr i mego bólu. Niechaj wszystko Tobie służy. Uczyń z mojego serca świątynię, z mojego języka narzędzie, przykładne i wymowne. Przez Jezusa i Maryję króluj we mnie z mocą, abym mógł wiecznie chwalić Boga jedynego. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORIE Z 11 LIPCA 1993: Pragnę, byście przeżywali każdy nowy dzień w miłości i pokoju, abyście stali się nosicielami pokoju i miłości. Ludziom tak bardzo tych łask pokoju i miłości potrzeba. Utracili je, ponieważ się nie modlą. Niech w waszych sercach trwa nieustanna modlitwa; ona was uzdolni do stania się naczyniem dla Boga. Poprzez modlitwę Ojciec wasz ukształtuje z was naczynia według swej woli. W tym celu oddajcie się Mu całkowicie.
ROZMYŚLANIE
Gdy według Bożego zamysłu u boku mężczyzny stanęła kobieta jako podobna mu pomoc, nie stało się to jedynie w celu zrodzenia potomstwa, lecz by współdziałać w wychowaniu dzieci i w roztaczaniu nad nimi opieki przez swą macierzyńskość, delikatność i dobroć oraz przez mądrą troskę. Kiedy Bóg Ojciec powoływał nas przedwiecznie do życia, według zamysłu swej woli i czystego daru swej łaski udzielonej nam w Chrystusie bez wątpienia przeznaczył nas, abyśmy się stali członkami Jego Syna: stworzył nas już niejako w Synu i przygotował zadania, które winniśmy wypełnić na Jego chwałę. […] Przeto gdy nadeszła pełnia czasów i powołał do życia swą świętą oblubienicę, zechciał zapewne Ją wtajemniczyć w swoje boskie plany względem każdej poszczególnej duszy. (Jean-Jacques Ogier) Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia wiary chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. (Pius IX, Ineffabilis Deus) Aby być Matką Zbawiciela, „została obdarzona przez Boga godnymi tak wielkiego zadania darami.” Ona „odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna”. Bardziej niż wszystkie inne osoby stworzone Ojciec napełnił ją „wszelkim błogosławieństwem … na wyżynach niebieskich – niebieskich Chrystusie” (Ef 1, 3). Wybrał Ją „z miłości przed założeniem świata, aby była święta i nieskalana przed Jego obliczem”. Ojcowie Tradycji wschodniej nazywają Maryję „Całą Świętą” (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie”. Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego. (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 490-493)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, żyjąca w myśli Ojca, powiernico Jego zamysłów! Niech Twa macierzyńska opieka przypomina mi, że zostałem stworzony z mądrością i przez miłość, bym mógł z wdzięcznością powiedzieć Ojcu tak nieskończenie dobremu: „Chwalę Cię, Panie, za cud, jakim jestem”. Maryjo, nawiedź chwilę mojego poczęcia, poświęcam Ci ją. Poświęcam Ci moich ziemskich rodziców, poświęcam Ci ich związek. Poświęcam Ci wszystkie związki na ziemi, aby na obraz Boga człowiek dawał życie z mądrością i przez miłość.
ANTYFONA
O nasz Jezu, nasz drogi Oblubieńcze, Nasz Boże, nasz Bracie, Przybądź, przybądź narodzić się w nas przez Twoją świętą Matkę, Byśmy mogli przez Ciebie dojść do Ojca Twojego. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
PSALM 127
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, który nimi napełni swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swoimi nieprzyjaciółmi w sadzie.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 2: Oblubienica Bożych zamysłów – Poświęcenie istot niewinnych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Przybądź, Ojcze światłości, obdarz mnie Twoją mądrością, co wyczuwa smak prawdy i wezwanie do miłości służebnej, która przynagla, a jednak woli nie zmusza; Udziel mi swej płodnej łaski, porywu ku Tobie I tego głębokiego, świętego pokoju, Twojej wszechmocnej pomocy. Ty nie pogwałcisz mej wolnej woli wielokroć złej i Tobie przeciwnej; Obawiam się mej własnej wolności, gdyż zbyt często stawiała opór przynagleniom Twej łaski. Oto poddaję się! Przyjdź i działaj we mnie z całą potęgą swej mocy. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 GRUDNIA 1992- Dziś pragnę was wszystkich okryć swoim płaszczem i ochronić przed wszelkimi napaściami szatańskimi. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju i dlatego wzywam was, abyście wszyscy ze mną poprzez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja nie mogę tego uczynić bez was i dlatego wzywam was wszystkich macierzyńską miłością, a resztę Bóg uczyni. Otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy miłość nowonarodzonego Jezusa.
ROZMYŚLANIE
Każda małżonka, według praw i przywilejów wszystkich kobiet zamężnych, wchodzi w posiadłość swego męża jako swoją i dzieli wraz z nim całkowitą wspólnotę dóbr. Jednoczy się z mężem sercem i duszą, duchem, myśleniem i wolą, stanowiąc we wszystkim jedno z nim. Ma zatem udział w jego planach, zarządzeniach i działaniu. Podobnie Bóg Ojciec, Oblubieniec święty i wierny, zechciał powołać Najświętszą Dziewicę Maryję do jedności ze sobą; pozwolił Jej dysponować swoją Osobą, wszystkimi możliwościami, skarbami, chwałą i wspólnie z Nią pragnął urzeczywistniać swoje zamysły. (Jean-Jacques Olier)
W Księdze Apokalipsy obok „wielkiego znaku” Niewiasty (por. 12, 1) pojawia się „inny znak […] na niebie”: „wielki Smok barwy ognia” (12, 3), symbolizujący szatana, uosobioną potęgę zła, a zarazem wszystkie moce zła, które działają w historii i przeciwstawiają się misji Kościoła. Maryja i tu także oświeca Wspólnotę Wierzących: wrogość potęgi zła objawia się bowiem jako uporczywy sprzeciw, który zanim dotknie uczniów Chrystusa, zwraca się przeciw Jego Matce. Aby uchronić życie Syna przed tymi, którzy się Go boją, gdyż widzą w Nim niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie, Maryja musi uciekać z Józefem i Dziecięciem do Egiptu (por. Mt 2, 13-15). W ten sposób Maryja pomaga Kościołowi uświadomić sobie, że życie znajduje się zawsze w centrum wielkiego zmagania między dobrem a złem, między światłem a ciemnością. „Nowo narodzone dziecię” (por. Ap 12, 4), które Smok chce pożreć, jest figurą Chrystusa zrodzonego przez Maryję, „gdy nadeszła pełnia czasu” (por Ga 4, 4), którego Kościół musi nieustannie nieść ludziom w różnych epokach dziejów. Ale w pewien sposób jest także figurą każdego człowieka, każdego dziecka, zwłaszcza zaś każdej istoty słabej i zagrożonej, ponieważ – jak przypomina nam Sobór Watykański II – „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”. Właśnie w „ciele” każdego człowieka Chrystus nieustannie objawia się i ustanawia komunię z nim, także odrzucenie życia człowieka, dokonywane w różnych formach, jest w istocie odrzuceniem Chrystusa. Taka jest właśnie ta fascynacja, a zarazem wymagająca prawda, która objawia nam Chrystus i którą Jego Kościół niestrudzenie głosi: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 5). „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). (Jan Paweł II, Evangelium Vitae, n. 104)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Matko miłosierdzia, mała Oblubienico Ojca miłosierdzia, Ty jesteś Jego łonem i miłością matczyną dla Syna i niezliczonych Jego braci! Maryjo, której serce zostało przeszyte ludzką złością, kiedy Herod poznał Boży zamysł względem swego ludu; Tobie, Maryjo, poświęcam łono wszystkich matek na ziemi. Maryjo, nowa Ewo, Maryjo, zawsze żyjąca i Matko Życia, poświęcam Ci wszystkie nienarodzone dzieci świata, szczególnie te, które przyjdą w najbardziej podłych warunkach; również i te, którym odebrano życie zanim zdołały się w nim rozwinąć. Poświęcam Ci wszystkie niewinne dusze, których ciała zmasakrowano we krwi ich matek.
ANTYFONA
Maryjo, Ty stałaś się księgą, w której dziś została wpisana nasza reguła. W Tobie dziś została zapisana mądrość Ojca Przedwiecznego. W Tobie dziś objawiła się siła i wolność człowieka. (Św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej. T. 4, s. 119).
PSALM 147 A
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Bogu naszemu grajcie na harfi
e.
On niebo chmurami osłania, przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, którzy ufają Jego dobroci.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).
Dzień 3: Królowa wszechświata. Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Boga masz, Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał I Temu co pociesz nas, niech hołd wieczystych płonie chwał. Amen (Veni, Creator Spiritus).
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1992 – Dziś, jak nigdy, wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą. Bez miłości nie możecie się modlić. Dlatego wzywam was, byście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą On was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że ja jestem z wami. Dlatego przyjmijcie moje orędzia i życie według nich dla waszego dobra. Kocham was i jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia. Tylko tak odkryjecie Boga i wszystko to, od czego teraz jesteście daleko. Dlatego módlcie się, drogie dzieci.
ROZMYŚLANIE
Bóg stworzył ziemię, przeznaczając ją na tymczasową siedzibę dla najświętszej Dziewicy Maryi i wszystkich członków Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Kościoła, mającego się na niej rozprzestrzeniać, zakładając królestwo Boże. Do porządku wszechświata należało, że Bóg Ojciec chciał mieć u swego boku również Tę, którą sobie wybrał dla utworzenia swojej rodziny. Założył więc też z Nią dom na ziemi, dom swego Syna i swych wszystkich przybranych dzieci, podobnie jak oblubieniec tworzy dom i przygotowuje pole wraz z umiłowaną oblubienicą i za jej przyzwoleniem. Wyobraźmy teraz sobie ogromna godność oblubienicy Ojca wieków! Właściwie zupełnie nie znamy doskonałości i wielkości Maryi. Słusznie mówi się o Niej, że jest wszechogarniającym łonem, z którego rodzi się świat Kościoła, że nosi w sobie dzieło Boga, uczestnicząc w Jego potędze, mądrości, miłości i płodności, słowem – w Jego wszystkich boskich doskonałościach. (Jean-Jacques Olier) Na tym rozległym tle zadań, Najświętsza Maryja Panna, wybrana córka Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jak sama śpiewa w kantyku Magnificat, wielkie rzeczy uczynił dla Niej Wszechmocny, którego  Imię jest święte (por. Łk 1, 49). Ojciec powierzył Maryi jedyną w swoim rodzaju misję w dziejach zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. Dziewica odpowiedziała na Boże powołanie całkowitą uległością: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38). Jej macierzyńska misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp krzyża, staje się w tym roku serdecznym przynagleniem skierowanym do wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do domu Ojca, wsłuchani w Jej matczyny głos: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5) (Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 54)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Ty, która w łonie Ojca uczestniczyłaś w stwarzaniu zastępów niebiańskich i świata: Ty, która widziałaś, jak wszystko, co On czynił, było dobre i piękne, poświęcam Ci cale stworzenie oczekujące ostatecznego odnowienia wszystkich rzeczy. Maryjo, niepokalana Królowo wszechświata, panuj i króluj nad moim sercem i nad światem, nad wszelkimi mocami przestworzy, nad tronami, planowaniami i wszystkimi zastępami aniołów. Matko Tego, który nam pokazał oblicze Ojca – Króla królów, Króla ubogich, żebrzącego o naszą miłość! Tobie poświęcam wszystkich, którzy sprawują władzę w Kościele, wszystkich rządzących w imieniu Boga. Niech nikt nie szuka własnej chwały, ale podda się woli Jezusa i stanie się sługą wszystkich.
ANTYFONA
Porządek rzeczy odwrócił się w łonie Matki. Wszedł bogaty i wyszedł ubogi. Wszedł wysoki i wyszedł niski. Wszedł blask niebieski i wyszedł niezauważony. Chwała Ci, Panie wszechrzeczy, dla Ciebie wszystko jest łatwe! (św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej. T. 9, s. 170-171)
PIEŚŃ
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło jako początek swej mocy, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.
Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody;
Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć;
Nim ziemie i pola uczynił – początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,
Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegu nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu,
Cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).
Dzień 4: Oblubienica objawiająca przedwiecznego Ojca. Poświęcenie naszej intymności z Bogiem.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, niech Twoja łaska nam towarzyszy, niech zamieszka w naszych sercach po wyrzuceniu wszystkiego, co je obciąża. Dobroczynny Duchu, światłości człowieka, wyzwól naszą duszę od śmiertelnych ciemności. Duchu Święty, któremu zawsze podobają się myśli sprawiedliwe, zstąp w Twojej dobroci i obejmij swym namaszczeniem nasze uczucia i doznania. Duchu, który oczyszczasz wszelkie skazy, oczyść wewnętrzny wzrok człowieka, aby mógł widzieć Ojca Najwyższego, którego oglądać mogą tylko serca czyste. Ty natchnąłeś proroków do głoszenia chwały Chrystusa przed Jego przyjściem. Ty umocniłeś Apostołów, by głosili całemu światu zwycięstwo Chrystusa. Kiedy Bóg przez swe Słowo stwarzał gmach nieba, ziemię i morza, Tyś w swej mocy unosił się nad wodami, Tyś je zapłodnił, by udzielały życia. Ty także swym boskim tchnieniem stworzyłeś duchowego człowieka. To Ty, Panie, zjednoczyłeś świat podzielony językami r religiami. O najlepszy ze wszystkich mistrzów, przyprowadź czcicieli bożków do Boga. Wysłuchaj naszego błagania, Duchu Święty, albowiem bez Ciebie każda modlitwa jest bezowocna, niegodna dotrzeć do uszu Boga. To Ty nauczałeś świętych wszechczasów wspomagając ich swym potężnym natchnieniem. Ty sam uczyniłeś chwalebnym dzień, w którym napełniłeś Apostołów Chrystusa niezrównaną i nieprzeczuwalną dotąd łaską. (Hubert z Romans)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 18 MARCA 1983 – Drogie dzieci! Oto moje pragnienie: podajcie mi wasze ręce, abym mogła prowadzić was jak matka, właściwą drogą do Ojca. Otwórzcie wasze serca i pozwólcie mi do nich wejść. Módlcie się, bo dzięki temu będę mogła was prowadzić. Zaprowadzę was do pokoju i szczęścia.
ROZMYŚLANIE
Związek małżeński nie jest niczym innym jak świętym obrazem Ojca, który rodzi i nosi w sobie Słowo, a przez to we własnej Osobie dokonuje tego, co wyrażają na zewnątrz mąż i jego żona. Jedno przekazuje życie, drugie nosi owoc; w ten sposób wydają wspólnie na świat syna – cel ich związku. Ponieważ Bóg Ojciec rodzi swe Słowo w płodnym dziewictwie, chce sam w swej świętej oblubienicy tę dziewiczą płodność wyrazić i uczynić zewnętrznie widoczną. (Jean-Jacques Olier) Przede wszystkim Maryja prowadzi nas do wiary. Do wiary w miłość Boga-Ojca, który nas ustawicznie ogarnia: to nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy nas umiłował. Do wiary w moc Chrystusa objawioną w Odkupieniu. On jest Bogiem-Zbawicielem, przewidzianym przez Izajasza. On jest przeobfitym źródłem życia. On jest Prawdą Bożą i prawdą naszych biednych istnień. On jest drogą Boga i drogą człowieka, tylko tego człowieka, który w pełni odpowiada swojemu powołaniu. Do wiary w Ducha Świętego, którego Maryja przyjęła bez zastrzeżeń, a który nam również został dany. Jesteśmy pewni tej miłości Boga-Trójcy: to właśnie my, otwierając się przez wiarę, będziemy razem z Maryją błogosławieni i z kolei otrzymamy radość i moc miłowania. (Jan Paweł II, Lourdes, 15 sierpnia 1983)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Oblubienico Ducha, w której Słowo stało się ciałem, w Tobie Ojciec dalej nieustannie rodzi Syna. To rodzenie z miłości jest Jego jedynym działaniem. Ze wzajemnej miłości Ojca i Syna w więzi z Duchem wypływa dzieło stworzenia. Maryjo, Tobie oddaję i poświęcam wszystko, co we mnie dąży do zjednoczenia z Bogiem: wszystko, co we mnie pragnie zaręczyn i zaślubin z moim Stwórcą i Bogiem. Jedynie w Tobie moje ciało odnajdzie doskonałą niewinność, uzdalniającą do takiej zażyłości. Jedynie w Tobie moja dusza i duch mój staną się tak dziewiczo czyste, że Bóg będzie mógł je przygarnąć. Jedynie w Tobie moje oddanie będzie całkowite, a wtedy mogę bez obawy przyjąć do siebie oblubienicę bez skazy poślubioną oblubieńcowi Ognia. Jedynie w Tobie, krzewie gorejący, nie muszę się obawiać, że mnie spalą pocałunki Jego ust.
ANTYFONA
Maryjo, wozie ognisty, nosiłaś w swoim łonie ogień przykryty popiołem Twego człowieczeństwa. Maryjo, naczynie pokory, w Tobie świeci jasno lampa prawdziwego poznania, dzięki któremu wzniosłaś się wysoko ku górze, ponad samą siebie. Spodobałaś się bardzo Ojcu Przedwiecznemu, przeto ukochał Cię szczególną miłością i pociągnął ku sobie. Światłem i ogniem miłości oraz olejem pokory przyciągnęłaś Go i oto nachyliło się nad Tobą i przyszło do Ciebie bóstwo. A od wielu, wielu wieków Bóg pragnął do nas przyjść, gdyż płonął w Nim ogromny ogień miłości. (św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej, t. 4, s. 118)
PIEŚŃ
Przed wiekami na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach Hormonu.
Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu,
Jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan.
Wszystko przepoiłam wonnością, jak cynamon i aspalat pachnący,
i miłą woń wydałam jak mirra wyborna,
Jak galbanum, onyks, wonna żywica i obłok kadzidła w przybytku.
Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam, a gałęzie moje – gałęzie chwały i wdzięku.
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie – nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą. ( Syr 24, 9-22)
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).
Dzień 5: Niepokalane Poczęcie – to ono ukształtowało Serce Maryi. Poświęcenie naszych zdolności kochania.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Wysławiam Cię, Panie, że stałeś się jednym duchem ze mną, niczego nie mieszając, nie odmieniając ani nie przekształcając. Dzięki Ci składam, że Ty, Bóg ponad wszystkim, wszystkim we wszystkim stałeś się we mnie. Jesteś bowiem niewyrażalnym i doskonałym, darmo danym pokarmem, wspaniałą szatą godową, oczyszczeniem kąpiącym mnie w owych niewyczerpanych i świętych łzach, jakie Twa obecność przynosi tym, których nawiedzasz. Wysławiam Cię, Duchu Święty, że stałeś się dla mnie niegasnącym światłem, niezachodzącym słońcem, albowiem nie masz gdzie się skryć, Ty, co chwałą napełniasz wszechświat. Nie, nigdy przed nikim się nie ukryłeś! To właśnie my zawsze skrywamy się przed Tobą, odmawiając spotkania z Tobą. Dlaczego miałbyś się ukrywać, Ty, który nie odwracasz się od żadnego ze stworzeń i żadnego z nich nie odrzucasz? Przybądź więc, o Mistrzu, wznieś dzisiaj we mnie swój namiot i zechciej zawsze przebywać i nieprzerwanie mieszkać aż po kres dni we mnie, Twoim słudze. (św. Symeon Nowy Teolog)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
WEWNĘTRZNE SŁOWA PODYKTOWANE JELENIE 28 LISTOPADA 1983 – O Niepokalane Serce Maryi przepełnione dobrocią, okaż nam swoją miłość do nas. Niechaj płomień Twego Serca, Maryjo, ogarnie wszystkie ludy. Kochamy Cię niezmiernie. Wyciśnij w naszych sercach znamię prawdziwej miłości. Niech nasze serca tęsknią za Tobą. O Maryjo, łagodna i pokornego serca, pomnij na nas grzesznych. Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzesznikami. Twym matczynym, przenajświętszym Sercem uzdrawiaj nas z wszelkiej duchowej niemocy. Uczyń nas zdolnymi dostrzegać dobroć Twego macierzyńskiego Serca, Abyśmy się mogli nawrócić do jego serdecznego płomienia. Amen.
ROZMYŚLANIE
Bóg, chcąc stworzyć Matkę swego Syna w stanie najdoskonalszej świętości, do jakiej tylko może być podniesione zwykle stworzenie, wypełnił Ją w samej chwili poczęcia. Od momentu poczęcia jest więc Maryja dla Trzech Osób Trójcy Świętej pierwszym obiektem ich pełnej radości, jaki się w ogóle pojawił na świecie, i jedynym przedmiotem ich miłosnego upodobania na ziemi od czasów Adama. […] W momencie poczęcia Maryi Bóg zachował Ją od zła. Uświęcił Jej ciało, aby wszystkie Jej zmysły, poruszenia i uczucia kierowały się wyłącznie ku Niemu samemu i we wszystkich rzeczach dostrzegały tylko Jego. Mocą tego uświęcenia Jej nienawiść zwracała się przeciw wszelkiemu grzechowi, a pragnienie – ku chwale Bożej. Lękała się wszystkiego, co mogłoby się Bogu nie podobać i przeciwstawiać Jego zamiarom. Radowała się posiadaniem Boga i Jego czcią. Ufała, że kiedyś będzie ogarnięta Jego chwałą. (Jean-Jacques Olier) W języku Biblii „łaska” oznacza szczególny dar, który według Nowego Testamentu ma swe źródło w trynitarnym życiu Boga samego – Boga, który jest miłością (por. J 4,8). Owocem tej miłości jest wybranie – to, o którym mówi List do Efezjan. Wybranie to jest zatem ze strony Boga odwieczną wolą zbawienia człowieka przez uczestnictwo w Bożym życiu (por. 2 P 1, 4) w Chrystusie: jest zbawieniem poprzez uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym. Następstwem tego przedwiecznego daru, tej łaski wybrania człowieka przez Boga, jest jakby zaczyn świętości, jakby źródło tryskające w duszy człowieka jako dar Boga samego, które poprzez łaskę ożywia i uświęca wybranych….. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 8)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, moja matka poczęła mnie grzesznym! Czy człowiek może powrócić do łona swej matki, by narodzić się na nowo? W Twoim więc łonie, Maryjo, poświęcam się cały od chwili mego poczęcia aż do dzisiaj, aby nowy człowiek poczęty przez chrzest, mógł wzrastać w cieple Twej niepokalanej miłości. Ponieważ w Tobie, Maryjo, wszystkie prawa natury są odnowione, dlatego w Tobie chcę trwać, aby mym ciałem rządziło nowe prawo, a czysta miłość skłaniała mnie do dobra, które chcę czynić i do odrzucenia zła, którego nie chcę. Tak jak grzech jest brzydotą, Ty, przeciwnie, cała jesteś piękna, Maryjo, i nasz Król rozmiłował się w Tobie. Poświęcam się Tobie bez reszty, Matko pięknej miłości, zwierciadło anielskiej czystości, aby moja odnowiona dusza podobała się Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
ANTYFONA
Radości jedyna! Przyczyno naszej radości. Kwiecie Galilejski o zapachu pełnym słodyczy, o Niepokalana, pociągaj nas wszystkich za sobą. (Marta Robin)
PIEŚŃ: Mdr 7, 22 – 8, 1
Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny,
Rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
Niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski,
Wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne,
czyste i najsubtelniejsze.
Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały
Wszechmocnego, dlatego nic skażonego dla niej nie przylgnie.
Jest odblaskiem wieczystej światłości,
zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.
Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia,
A przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.
Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością.
Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór.
Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo,
po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże
Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).
Dzień 6: Dzieciństwo Maryi. Oddanie się duchowi dziecięctwa.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Śpieszcie się otrzymać Ducha, który przychodzi od Boga, Ducha Bożego, abyście mogli stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego na wieki. Lecz jeżeli już tutaj nie będziecie żyć jak niebianie, jakże możecie rościć sobie prawo do zamieszkania z Chrystusem w niebie? Biegnijcie więc z zapałem, biegnijcie wszyscy, abyśmy stali się godnymi zamieszkać w Królestwie Niebieskim i królować z Chrystusem, Panem wszechrzeczy, któremu należy się wszelka chwała, wraz z Ojcem i Duchem na wieki wieków. Amen.
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 5 SIERPNIA 1984 – Matka Boska powiedziała do Vicki, Mariji i Jeleny, że prawdziwym dniem Jej urodzin był 5 sierpnia. Przez trzy dni przed uroczystościami 2000 rocznicy urodzin Maryi trwała nieprzerwana modlitwa i post, siedemdziesięciu kapłanów spowiadało bez przerwy, bardzo wielu ludzi zostało nawróconych. „Nigdy w moim życiu nie płakałam z bólu tak, jak dziś wieczorem płaczę z radości. Dziękuję!”. „Jestem bardzo szczęśliwa. Trwajcie dalej w modlitwie i w poście.”
ROZMYŚLANIE
Maryja oddaje się nam bez reszty, abyśmy również się Jej oddali. Ponieważ nie umielibyśmy przyjąć Maryi w Jej chwale wywyższenia, choć i nam podobną Bóg przyobiecał, otrzymujemy Ją przeto w formie najpokorniejszej i najbardziej niepozornej z możliwych: w kołysce. Podobnie niezdolni do podziwiania Jej w całym uroku kobiecości („Pani Najświętsza jest tak piękna, że chciałoby się umrzeć, by ujrzeć Ją ponownie”), możemy się wszakże zachwycać wdziękiem Jej dziecięctwa. J.J. Olier zachęca do kultu Maryi jako dziecka: „Będzie zapewne Bogu bardzo miło, gdy odwiedzimy w duchu św. Annę i św. Joachima i zaproszeni, by wejść do domu, staniemy u kołyski ich świętego dziecka, którego są strażnikami i widzialnymi aniołami. Pozdrowiwszy ich i uczciwszy modlitwą, uklęknijmy tam przy kołysce w pełnym skupieniu i miłości, zjednoczeni ze świętymi Aniołami, wywyższajmy i wysławiajmy wraz z nimi niezgłębioną wielkość Maryi; starajmy się w wierze przeniknąć wnętrze wszystkich tych duchów niebiańskich, abyśmy stali się uczestnikami ich różnorodnych sposobów czci i czułości względem Maryi – arcydzieła Bożej miłości i mądrości.” Posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad Złym, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe, by pokazać wierność swojej oblubienicy: Annę, matkę Samuela, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. Maryja „zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go. Wraz z Nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia.”(Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 489)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, poświęcam się Twemu dziecięctwu. W nim przyjmuję pełne zachwytu spojrzenie Ojca niebieskiego i całą Jego miłość, tę Jego czystą miłość i wiarę w małą dziewczynkę, na której skupia się nadzieja całego świata. W Tobie poświęcam się nieskazitelnej miłości naszego Ojca. W Tobie, Maryjo, poświęcam się nadziei, że będę się mógł dzielić z innymi zachwytem przyszłego szczęścia w rodzinie Boga. O Maryjo, poświęcam się Twojemu dziecięctwu; w nim znajduję odwagę, by wziąć Cię w ramiona i przytulić do serca, a w ten sposób jak najczulej złączyć z Królową nieba.
ANTYFONA
Witaj, przez którą jaśnieje radość, Witaj, dla której klątwa odpuszczona, Witaj, która Adama podnosisz z upadku, Witaj, która od łez uwalniasz Ewę. (Akatyst)
PSALM 8
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, ze na przekór Twoim przeciwnikom usta dzieci
i niemowląt oddają Ci chwałę, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym jest syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie
i ryby morskie, wszystko co szlaki mórz przemierza
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 7: Poświęcenie Maryi w świątyni.  Uświęcenie naszych przyrzeczeń i obietnic danych Bogu.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Przybądź, Duchu Święty, Ty który mnie wybrałeś i wyłączyłeś z tego świata, stawiając przed obliczem Twojej chwały. Zechciej mnie teraz zachować nieporuszonym i prostym w miejscu Twego przebywania we mnie, abym ja, umarły mógł żyć w Tobie, nieustannie w Ciebie się wpatrując; abym posiadając Ciebie, ja, ubogi był zawsze bogaty; abym Ciebie spożywając i pijąc, i w każdej chwili w Tobie trwając, doszedł do nieprzerwanego pasma rozkoszy dóbr niewysłowionych. Ty bowiem jesteś dobrem wszelkim, wielką chwałą i wielką rozkoszą. I Tobie przysługuje święta chwała, Trójco współistotna i ożywiająca. Boże, którego wszyscy wierni czczą, wyznają, adorują i służą w Ojcu i Synu, i Duchu Świętym, teraz i na wieki wieków. (św. Symeon Nowy Teolog)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 16 MAJA 1987 –  Pamiętajcie, dzieci, że możecie zawsze być ze mną i rozpoznawać wolę Ojca jedynie przez modlitwę. Dlatego też znowu dzisiaj was proszę, nie pozostawiajcie moich wezwań bez odpowiedzi. Trwajcie mimo wszystko w modlitwach, a zrozumiecie wolę Ojca i Jego miłość. Drogie dzieci, gdy Bóg powołuje człowieka, dzieje się coś wielkiego. Pomyślcie, jak żałośnie byłoby zaprzepaścić szansę daną wam od Boga i jej nie wykorzystać. Nie czekajcie więc na jutro czy pojutrze. Powiedzcie Jezusowi teraz: Tak! Raz na zawsze: tak!
ROZMYŚLANIE
W tak młodym wieku, z dala od domu rodzinnego, to święte dziecko – Maryja, wstępując w progi świątyni, całkowicie oddaje się Bogu, a któż pojmie, z jakim oderwaniem i zaparciem się siebie, z jakim żarem i gorliwością! Z miłością większą, czystszą, bardziej znamienną i wspanialszą niż dokonała tego w uświęconym czasie, jeszcze w łonie Anny, odnawia teraz swoje ślubowanie stania się służebnicą i hostią. Miłość ta w każdym momencie wzrastała w niej bez przerwy czy osłabienia, a przez to stawała się jakby bez granic. Trawiona tą miłością Maryja nie pragnie już niczego poza Bogiem: nie chce życia, poruszeń, wolności ducha i ciała, słowem niczego, zupełnie niczego. Oddawała się Jemu tak żywo, żarliwie i usilnie, że w każdej chwili, stale, Jej dusza była ustawicznie gotowa do wydania się Bogu i chciała być coraz bardziej w Nim, gdyż myślała, że tego nigdy dosyć; pragnęła więc tam przebywać coraz więcej, jak tylko to możliwe. Ofiarując się Bogu całkowicie w swym aktualnym i przyszłym bycie jako poświęcona Mu żyjąca hostia, odnawia Ona poświęcenie całego Kościoła, którego dokonała już przy swym poczęciu, szczególnie zaś ofiarowanie tych dusz, które podobnie jak Ona, miały się oddać na służbę Bogu w tak wielu świętych zgromadzeniach.(Jean-Jacques Olier) Maryja godzi się na wybór Boży, aby z mocy Ducha Świętego stać się Matką Syna Bożego. Można powiedzieć, że ta zgoda na macierzyństwo jest nade wszystko owocem całkowitego oddania się Bogu w dziewictwie. Maryja przyjęła wybór na Matkę Syna Bożego, kierując się oblubieńczą miłością, która całkowicie poświęca, czyli „konsekruje” osobę ludzką Bogu. Mocą tej miłości Maryja pragnęła zawsze i we wszystkim być oddaną Bogu, żyjąc w dziewictwie. Słowa: „Oto Ja służebnica Pańska” dają wyraz temu, iż macierzyństwo swoje przyjęła i pojęła od początku jako całkowite oddanie siebie, swojej osoby zbawczym zamierzeniom Najwyższego. Całe zaś swoje macierzyńskie uczestnictwo w życiu Jezusa Chrystusa, swego Syna, wypełniała aż do końca w sposób właściwy powołaniu do dziewictwa. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 39)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, Ty, która miałaś nosić w sobie Świątynię, Ty teraz przychodzisz do świątyni, by w niej konsekrować swe dziewictwo i zachować siebie na tę chwilę, gdy jako córa Dawida udzielisz Bogu miejsca odpoczynku, przybytku większego niż świat cały. Racz mi udzielić łaski zrozumienia, jak nieskończenie płodną jest miłość bezgranicznie siebie oddająca. Pozwól mi wejść do świątyni ciała Twego Syna, jaką stanowi Kościół, by dokonać tam poświęcenia siebie i uczynić moje życie ciągle nowym i za każdym razem z większą miłością ponawianym aktem ofiarowania. Maryjo, zwierciadło anielskiej czystości, poświęcam siebie w niewinności Twojej. O Ty, obdarowana obficie według natury i łaski, która ofiarowałaś się Bogu bezwarunkowo, nie zatrzymując dla siebie niczego, nawet jednego spojrzenia, poświęcam siebie w Twoim ubóstwie. Ty, która podporządkowałaś się prawu ojców, by całkowicie wypełnić wolę Ojca, poświęcam siebie w Twoim posłuszeństwie.
ANTYFONA
Nadsłuchuj, Maryjo Dziewico, głosu Twojego Pana, biegnij naprzeciw Umiłowanemu, Córko Jerozolimska: w swym tajemniczym zamyśle wybrał On Ciebie, abyś na wieki mieszkała w Jego domu. (liturgia, Andre Gouzes)
PSALM 48
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego,
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, jak ból rodzącą kobietę.
Jak wiatr ze wschodu, który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli w mieście Pana Zastępów.
W mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twej świątyni,
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niechaj się weseli góra Syjon, niech się radują miasta Judy z powodu Twych wyroków.
Obejdźcie Syjon dokoła, policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, zobaczcie jego warownie,
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki i On nas będzie prowadził.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

TYDZIEŃ 3 – TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA

OBLUBIENICA SYNA

Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, winien być ostatecznym celem wszystkich naszych nabożeństw, inaczej bowiem byłoby ono błędne i złudne. Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą (Ap 1, 8), Początkiem i Końcem (Ap 21, 6) wszechrzeczy. Apostoł powiada, iż pracujemy po to, by każdego człowieka uczynić doskonałym w Chrystusie, gdyż tylko w Nim mieszka pełnia Bóstwa oraz wszelka pełnia łask, cnót i doskonałości, tylko w Nim zostaliśmy pobłogosławieni błogosławieństwem Ducha, On jest jedynym Mistrzem, który ma nas nauczać, jedynym Panem, od którego winniśmy być zależni, jedyną Głową, z którą winniśmy być złączeni, jedynym wzorem, do którego upodobnić się mamy, jedynym lekarzem zdolnym nas uleczyć, jedyną drogą, mającą nas prowadzić, jedyną prawdą, w którą winniśmy wierzyć, jedynym życiem, które ma nas ożywiać, i naszym jedynym wszystkim we wszystkim, które ma nam wystarczyć. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 61, s. 39-40)
Dzień 1: Zjednoczenie z człowieczeństwem Chrystusa. Uświęcenie naszych czynności.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Boże mój, wieczny Paraklecie, wielbię Ciebie. Ty jesteś światłem i życiem mojej duszy. Mogłeś przecież poprzestać na zewnętrznym udzielaniu mi dobrych myśli, natchnień łaski i pomocy; mogłeś poprzestać na prowadzeniu mnie w życiu i oczyszczaniu przez wewnętrzną cnotę. Ty wszakże, wszakże swojej nieskończonej litości, od początku wstąpiłeś w mą duszę, wziąłeś ją w posiadanie i uczyniłeś swą świątynią. W niewysłowiony sposób, poprzez swą łaskę, Ty we mnie zamieszkujesz, a ja – dzięki Twej wiecznej Istocie – nie zatracając własnej istoty, jestem jakby w pewnym stopniu już tutaj, na ziemi, wchłonięty w Boga. I ponieważ wziąłeś w posiadanie właśnie moje ciało, to nędzne ziemskie tabernakulum cielesne, dlatego nawet moje ciało jest również Twoją Świątynią. O zadziwiająca, budząca bojaźń, prawdo! O mój Boże! Ja wierzę w to, ja to wiem. (Kardynał Newman)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MAJA 1991-  Wzywam was wszystkich, którzy usłyszeliście moje orędzie pokoju, byście je poważnie i z miłością realizowali w życiu. Jest wielu, którzy myślą, że czynią dużo mówiąc o orędziach, ale nimi nie żyją. Wzywam was, drogie dzieci, do zmiany tego wszystkiego, co jest w was negatywne, aby przemieniło się w pozytywne i w życie. Drogie dzieci, jestem z wami i pragnę każdemu z was pomóc żyć, aby żyjąc umiał świadczyć o dobrej nowinie. Jestem tutaj, drogie dzieci, aby wam pomagać i prowadzić do nieba. W niebie jest radość, poprzez którą możecie już od dzisiaj żyć niebem tutaj.
ROZMYŚLANIE
Ta Najmiłościwsza Matka okazała swemu Synowi pełną czułości miłość macierzyńską. Okrywała Go pieszczotami i pocałunkami, brała w ramiona. A Dzieciątko Jezus odwzajemniało się Jej zgodnie ze swą naturą; jako niemowlę ssało Jej pierś, pozwalało się kołysać w Jej rękach i pieścić. Jezus był we wszystkim podobny do małego i niewinnego dziecka, chociaż był mądrością Ojca. Ach, kiedy zaczniemy czerpać dobro ze stworzeń wyłącznie w Duchu i w Bogu, tak jak Oni. (s. Marie de Sainte Therese) Słusznie przeto w owym wyrażeniu „Błogosławiona, któraś uwierzyła”, możemy upatrywać jakby klucz, który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi: Tej, którą anioł przy zwiastowaniu pozdrowił jako „łaski pełną”. Jeśli jako „łaski pełna” była Ona odwiecznie obecna w tajemnicy Chrystusa, to przez wiarę stawała się w niej obecna w wymiarach całego swego ziemskiego itinerarium: „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Równocześnie zaś tę tajemnicę Chrystusa w sposób dyskretny – ale bezpośredni i skuteczny – uobecniała ludziom. I nadal nie przestaje jej uobecniać. Przez tajemnicę Chrystusa także Ona jest obecna wśród ludzi. Poprzez Syna rozjaśnia się także tajemnica Maryi. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 19)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, Twój Syn wziął Ciało z Twego Ciała. Odtąd skończyły się ofiary ze zwierząt, aby człowiek, który przez chrzest stał się bez zmazy i skazy, ofiarował sam siebie jako wonny dar i ofiarę. Maryjo, która w swoich rękach trzymałaś pierwszą Hostię świata, tworzyłaś z Nią jedno ciało, poświęcam Ci moje własne człowieczeństwo i całą ludzkość świata, aby stała się ludem świętym i królewskim kapłaństwem. Pozwól mi w tym oddaniu uświęcić, poprzez moje myśli i uczynki, świątynię mojego ciała. Niechaj obejmie je Trójca Święta i w nim zamieszka, jak mieszkała w Tobie, nigdy nie zasmucona grzechem, złymi myślami, opieszałością i uczynkami niegodnymi dziecka Bożego.

 

ANTYFONA
Gdy Maryja Cię nosiła, Twa góra stała się lekka, gdy Cię spożywała, głód wziąłeś na siebie, gdy Cię piła, Ty chciałeś być spragnionym, gdy Cię obejmowała, delikatny węgiel bóstwa zachował Ją cało. (św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej, t. 9, s. 170)
PSALM 1
Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: są jak plewa którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 2: Matka Słowa – ROZMOWA Z MARYJĄ. Poświęcenie naszych myśli i słów.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, Boski Orędowniku, Ojcze ubogich, Pocieszycielu strapionych, dusz Uświęcicielu, w najgłębszej pokorze klęczę przed Tobą w kornej adoracji. Z serafinami otaczającymi tron Twój powtarzam po tysiąckroć: Święty, Święty, Święty!. Ty wypełniłeś duszę Maryi bezmiarem łask, Ty świętą gorliwością rozpaliłeś serca Apostołów. Zechciej również serce moje rozpłomienić Twą miłością.Jesteś Duchem Bożym: umocnij mnie w walce ze złymi duchami. Jesteś ogniem: zapal mnie ogniem Twej miłości. Jesteś światłem: oświeć mnie i uzdolnij do poznania rzeczy wiecznych. Jesteś gołębicą: udziel mi czystości obyczajów. Jesteś słodkim tchnieniem: ucisz burze, jakie powodują we mnie namiętności.Jesteś językiem: spraw niechaj nie ustanę w uwielbianiu Ciebie. Jesteś obłokiem: okryj mnie cieniem Twej opieki. Jesteś wreszcie źródłem wszelkich darów nieba: błagam Cię: ożyw mnie łaską, uświęć Twą miłością, prowadź swą mądrością, uczyń mnie w swej dobroci dzieckiem Twoim i ratuj w swym nieskończonym miłosierdziu, abym nigdy nie przestał wielbić Cię, wysławiać i miłować, najpierw na ziemi podczas mego życia, a potem w niebie przez całą wieczność. (św. Alfons Liguori)

 

WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1989 –  Dziś wzywam was do modlitwy sercem. Przez ten okres łask pragnę, by każde z was złączyło się z Jezusem, a bez nieustannej modlitwy nie możecie odczuć piękna i wielkości łask, które Bóg chce wam dać. Dlatego, dzieci, przez cały czas napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym sercem, które mnie się oddaje.
ROZMYŚLANIE
Czy istnieje dla syna związek bardziej intymny i bliższy niż więź z jego matką, a dla Syna Bożego – nad więź z Matką Bożą? Ona poczęła Go przecież w ciele, nosiła w łonie, ogarniała i obejmowała w sobie jako szlachetną cząstkę siebie, część najszlachetniejszą. Kto bowiem zostaje matką, posiada z natury przywilej noszenia w jednym ciele podwójnego ducha, podwójnego serca i podwójnego życia. Wybrana na Matkę Boga dziewica, obdarzona została tym darem przez naturę i łaskę; mogła nosić w sobie Jezusa jako część siebie samej i być z Nim tak ściśle złączona duchem, sercem i życiem, że jest On duchem z Jej ducha, sercem z Jej serca i życiem z Jej życia. Dałaś, Maryjo, życie Jezusowi jako Twemu Synowi. Ale to przecież Ty otrzymujesz od Niego życie, ponieważ On jest Twoim bogiem. Tak więc jednocześnie życia udzielasz i życie przyjmujesz. Jak Boskie Słowo jest zarazem dawcą i odbiorcą istnienia, życia i wiecznej chwały otrzymywanych od Ojca i udzielanych Duchowi Świętemu, Ty podobnie! O święta Dziewico, Ty za Jego przykładem życie otrzymujesz i życia udzielasz, masz bowiem zaszczyt być Matką Słowa Wcielonego. Obdarzasz Jezusa życiem i od Niego życie przyjmujesz. Dajesz życie Jezusowi ożywiając Twym sercem i Twym duchem serce i ducha Jezusa. Jednocześnie z ciała Jezusa, żyjącego i mieszkającego w Tobie, czerpiesz życie we własnym sercu, ciele i duchu.(P. Berulle) Kościół, pouczony przez Ducha Świętego i obdarzony nabytą w ciągu wieków znajomością spraw, uznaje jednak, iż także cześć dla Najświętszej Dziewicy – oczywiście podporządkowana czci dla Boskiego Odkupiciela i z nią związana – wykazuje wielką moc i skuteczność w duszpasterstwie oraz ma bardzo duże znaczenie dla odnowy życia chrześcijańskiego. Łatwo dostrzec przyczynę tej skuteczności. I rzeczywiście, wielorakie posłannictwo Maryi względem ludu Bożego jest prawdziwie nadprzyrodzoną rzeczywistością działającą i owocującą w organizmie Kościoła. Miło jest rozważyć poszczególne składniki tego posłannictwa, z których wszystkie stosownie do swej skuteczności zmierzają do odtworzenia w synach duchowych rysów Syna pierworodnego. Macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy, przykład Jej świętości i łaska Boża, która jest w Niej, są dla rodzaju ludzkiego podstawa nadziei na dobra niebieskie. (Paweł VI, Marialis cultus, n. 57)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Matko Słowa, poświęcam Ci myśli i uczucia mego serca, siedlisko rodzące myśli złe, kalające człowieka, ale tez miejsce, z którego pochodzą dobre, pocieszające i umacniające drugich, słowa. Spraw, Maryjo, proszę, aby ze skarbca mego serca wychodziły tylko rzeczy dobre, jak z Twego Serca wyszedł Jezus, skarb najwyższy, ubogacający świat cały. O Matko Słowa, zachowaj mnie od czczego gadulstwa; niech moje słowo będzie modlitwą, aby przez nie w sercach mogło zrodzić się Słowo. Poświęcam Ci, Maryjo, język. Ty, która jesteś milczącymi ustami Apostołów, miej pieczę nad bramą moich warg. Postaw przy nich straż anielską i spraw, aby Słowo zrodziło się przede wszystkim we mnie, aby moje serce przepełniały słowa piękne.
ANTYFONA
Oto w łonie Maryi Serce Jezusa jest samym ogniem I pełne Ducha Świętego, woła, Miłości, Miłości, Miłości Boga. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
PIEŚŃ: J 1, 1-18
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
Tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaka Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach:
„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza,
łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 3: Odnalezienie Jezusa w świątyni. Poświęcenie poprzez Maryję poczucia nieobecności Boga i wszelkich oschłości.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, przez ogień, który w nas zapaliłeś, modlimy się, medytujemy, pokutujemy. Jeśli opuściłbyś nasze dusze, nie mógłby dłużej żyć, podobnie jak nasze ciała, gdyby zgasło słońce. Mój Przenajświętszy Panie, Ty, który mnie uświęcasz, wszelkie dobro we mnie należy do Ciebie. [..] Jeżeli różnię się od Twoich Świętych, to dlatego, że nie dość żarliwie błagam o Twą łaskę, o łaskę wystarczająco dużą, a tej której już mi udzieliłeś, dostatecznie nie wykorzystuje. Pomnóż we mnie łaskę miłości, pomimo że nie jestem wcale jej godzien. Ona bowiem cenniejsza jest od wszystkiego na świecie i pragnę ją przyjąć w miejsce tego,co świat może mi ofiarować. Och! Racz mi jej udzielić, jest przecież moim życiem.(Kardynał Newman)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MARCA 1992 –  Dziś jak nigdy wzywam was do życia moimi orędziami i do stosowania ich w praktyce. Przyszłam do was, aby wam pomóc i dlatego wzywam was do zmiany życia, gdyż idziecie nieszczęsną drogą, drogą zagłady. Kiedy mówiłam wam: nawróćcie się, módlcie się, pośćcie, pojednajcie się, przyjęliście te orędzia powierzchownie. Zaczęliście żyć według nich, ale potem odstąpiliście, gdyż było to dla was za trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym wytrwać, a nie myśleć, że Bóg mnie nie widzi, nie słucha, nie pomaga mi. Tak i wy z powodu nędznych interesów odeszliście od Boga i ode mnie. Pragnęłam stworzyć w was oazę pokoju, miłości i dobroci. Bóg pragnął, abyście przez swoją miłość i przy Jego pomocy czynili cuda i byli przykładem. Przeto to wam powiem: szatan igra z wami i waszymi duszami, a ja nie mogę wam pomóc, gdyż jesteście daleko od mojego serca. Dlatego módlcie się, żyjcie według moich orędzi, a wtedy ujrzycie cuda miłości Bożej w waszym życiu codziennym.
ROZMYŚLANIE
Dziewicę Maryję, przytłacza gorzki ból, gdy mówi do Jezusa: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48) Wydarzenie to, rozumiane mistycznie, było w rzeczywistości bolesne i gorzkie, ale jednocześnie cenne dla duchowego rozwoju. Przez rozdzielenie Z Umiłowanym, przez Jego stratę, dokonuje się tutaj wzrost duszy Maryi. Gorzki smak utraty nie pozwala dotkniętej nim duszy zaznać już pokoju. Dusza strzeże się bowiem z miłosną zazdrością, by nie uczynić niczego, co by z jej winy mogło ją oddzielić od Niego. Biega więc wszędzie szukając Umiłowanego i wszystkich prosi o pomoc w znalezieniu tego, którego miłuje. Matka Boża uczy, że ten jej ból był zbawienny. […] Jej, Najświętszej, już w chwili poczęcia pełnej łaski Ducha Świętego, nie oszczędzono takiego doświadczenia po to właśnie, aby była nam przykładem, że takie działanie Jezusa podyktowane jest dobrem człowieka. Bóg chciał nam w sposób mistyczny ukazać, jak wielki duchowy postęp rodzi się z bolesnego poczucia utraty Umiłowanego i z szukania Go w niepokoju. Wraca On istotnie do duszy z jeszcze większą słodyczą miłości, jeśli tylko ona sama nie stała się tego niegodną przez zaniedbanie i opieszałość. (św. Bernardyn ze Sieny). Właśnie to dziecięce pytanie: „Dlaczego!” Serce Maryi przeszył już starzec Symeon, kapłan. Ale własne Dziecko? Pamiętajmy, że to Dziecko było kapłanem bardziej niż Symeon; w pewnym sensie jedynym kapłanem, w każdym razie tym jedynym, który był zawsze i którym był z konieczności swego istnienia. […] „Czemuście mnie szukali?” – pyta Jezus swą Matkę w Ojcu na ołtarzu Krzyża. Ten krzyk Kalwarii jest tak straszny, że Ewangeliści wahali się go przetłumaczyć i przekazali go w całej ostrości semickich sylab: lema sabachthani. Oba „dlaczego” odpowiadają sobie. Zarówno jedno, jak drugie, zawiera coś przepastnego, niepojętego… To Jezus widzący Ojca, cieszący się uszczęśliwiającym widzeniem, większym niż wszyscy święci i aniołowie razem wzięci, jest Mężem boleści i to jakich boleści!. Jednak pytam sam siebie, czy Jego dziecięce „dlaczego” nie jest tak samo przerażające, przede wszystkim dla nas? (o. Dehau) Zwiastowanie przyniesione Maryi przez anioła rozpoczyna się i kończy słowami budzącymi otuchę: „Nie bój się, Maryjo” i „dla Boga […] nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 30. 37). Istotnie, dziewicza Matka w całym swoim życiu zachowuje pewność, że Bóg jest blisko Niej i wspomaga Ją swą troskliwą dobrocią. To samo można powiedzieć o Kościele, który znajduje „schronienie” (por. Ap 12, 6) na pustyni – w miejscu, gdzie Bóg poddaje swój lud próbie, ale także objawia mu swoją miłość. (por. Oz 2, 16). Maryja jest żywym słowem pocieszenia dla Kościoła zmagającego się ze śmiercią. Ukazując nam Syna, zapewnia nas, że w Nim moce śmierci już zostały pokonane: „Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”. (Jan Paweł II, Evan- gelium Vitae, n. 105)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Dziewico Maryjo, poświęcam Ci wszystkie chwile, w których wyraźnie i dostrzegalnie gubię Boga, a ofiara Twego Syna jest mi obca. Oddaję się Tobie w Twojej wierze i w Twojej ufności, abym nie błądził i nie ustał w drodze. Poświęcam Ci moje dni oschłości, moje noce duchowe, chwile, w których nie potrafię dostrzec ciała Twego Syna w sakramentach i w moich braciach, a szczególnie w najuboższych. O Maryjo, Najświętsza Pani Trwogi, poświęcam Ci moje niepokoje i zwątpienia, chwile paniki, zamierania serca; poświęcam Ci godzinę mojej śmierci. Moje życie i moja śmierć należą do Ciebie; obyś poprzez nie mogla oddać cześć Twojemu Synowi i chwałę Bogu. Poświęcam Ci życie i śmierć moich rodziców i moich bliskich.

 

ANTYFONA
Jeżeli Stwórca świata dał cierpienia tyle Swej Matce, że konała z bólu i goryczy, To łaską dla nas cierpieć przez wygnania chwile, a cierpienie z miłości jest szczytem słodyczy! Wszystko, co dał mi Jezus, niech weźmie z powrotem, Powiedz mu Przenajświętsza, niech mnie nie oszczędza. Gdy się skryje, zaczekam, ty wiesz dobrze o tym, do dnia, w którym się zetli życia mego przędza. (św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 16)
PSALM 22
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz, wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela. W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.
Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje”.
To Ty mnie wydobyłeś z łona matki, Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany, od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
Otoczyło mnie stado byków, osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie paszcze, jak drapieżny lew, który ryczy.
Siły uszły ze mnie jak woda, rozluźniły się wszystkie kości moje. Serce w wosk się zamienia i topnieje w moim wnętrzu.
Gardło me wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci.
Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie kości moje.
A oni na mnie patrzą sycąc się mym widokiem, dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie, duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki i mnie biednego od rogów bawolich.
Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
„Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, niech sławi Go całe potomstwo Jakuba,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
I wysłuchał go, gdy ten do Niego wołał”. Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu.
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: „Serca wasze niech żyją na wieki!”
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,
Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć, przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: „ Pan to uczynił”
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 4: Współodkupienie.  OBLUBIENIEC KRWI. Poświęcenie każdego cierpienia.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, Wielbimy Ciebie. Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej. Wielbimy Ciebie Ty, który przenikasz głębokości Boga, Ty, który oświecasz oczy naszych serc, Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi, Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Pana, Wielbimy Ciebie. (św. Efrem Syryjczyk)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE W LISTOPADZIE 1991- Kiedy dotyka was coś trudnego, cierpienie czy choroba, nie mówcie: „O, dlaczego to spadło na mnie, a nie na kogoś innego!” Nie, drogie dzieci, mówcie raczej: „Panie, dziękuję Ci za dar, jakiego mi udzielasz”. Cierpienie bowiem ofiarowane Bogu jest źródłem wielkich łask dla was i dla innych. Kiedy jesteście chorzy, wielu z was modli się powtarzając: „Uzdrów mnie! Uzdrów mnie!” Nie, drogie dzieci, to nie jest dobra postawa, ponieważ w ten sposób wasze serca nie otwierają się na Boga. Zamykacie je, skupiając się na chorobie i nie jesteście otwarci ani na wolę Boga, ani na łaski, które chce wam dać. Módlcie się raczej w ten sposób: „Panie niech Twoja wola spełni się we mnie”. Bóg udziela wam swych łask jedynie zgodnie z waszymi prawdziwymi potrzebami, które zna lepiej niż wy. Może to być łaska uzdrowienia, łaska nowych sił, łaska światła, radości. Wystarczy otworzyć serca na Boga.
ROZMYŚLANIE
Według św. Efrema wybawienie grzeszników przez Maryję dosięga nawet tych, którzy znajdują się u bram piekła. Bardzo pocieszającą obietnicę w tym względzie dał Pan św. Brygidzie. Ta święta słyszała raz, jak Pan Jezus rozmawiał ze swą Matką i tak do niej mówił: „Matko moja, proś Mnie, o co chcesz, a nie odmówię żadnej Twojej prośbie; i wiedz – dodał – że przyrzekam wysłuchać tych wszystkich, którzy będą mnie prosić o jakąkolwiek łaskę przez miłość Twoją, chociażby byli grzesznikami, byle tylko chcieli się nawrócić”. To samo zostało objawione także św. Gertrudzie. I ona słyszała również, jak Odkupiciel nasz mówił do Maryi, że w swej wszechmocy udzielił Jej władzy wyświadczania miłosierdzia wszystkim grzesznikom, którzy się do niej będą zwracać, a może go dopełnić w taki sposób, jaki Jej się podoba. (św. Alfons Liguort. Uwielbienia Maryi, s. 134) Maryjo, Maryjo, świątynio Trójcy Świętej! Maryjo, nosicielko ognia! Maryjo, szafarko miłosierdzia! W Tobie dojrzewa Boski owoc, Ty jesteś współodkupicielką ludzkiego rodu, bowiem dajesz ciało Słowu, które przez cierpienie odkupiło świat. Chrystus zbawił nas swoją męką, a Ty, Maryjo – boleścią ciała i ducha. (św. Katarzyna Sieneńska. Teksty o Matce Bożej, t. 4. s. 118) Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, „jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Ponieważ jednak On w swojej wcielonej Boskiej Osobie „zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”, „ofiarowuje wszystkim ludziom w sposób, który zna tylko Bóg, możliwość dojścia do uczestniczenia w Misterium Paschalnym”. Jezus powołuje swoich uczniów do „wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go”, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy „szli za Nim Jego śladami” (1 P 2, 21). Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to w najwyższym stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni z tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia. Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba. (Katechizm Kościoła Katolickiego. n. 618)

 

MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, stojąca u stóp krzyża, poświęcam Ci każde cierpienie. Wiem, że żadna istota na świecie nie cierpiała, nie cierpi i nie będzie cierpieć tak samo, jak Ty! Cała we łzach, stoisz tam pełna dobroci, nie złamana bólem, ale zbierająca w swym Sercu wszystkie cierpienia tego świata, aby je zjednoczyć z Sercem Jezusa i uczynić z nich ofiarę, nieustanną Eucharystię. O Matko, Ciebie przeszywa siedem boleści! O przebite Serce Maryi, gdy Jezus umarł za nas i Jego Serce nie odczuwało już krzyżowych mąk. W Twoim sercu, w Tobie dopełniało się odkupieńcze cierpienie. W tej męce, która będzie trwać do końca świata, Ty jesteś współcierpieniem. Ofiaruję Ci, Matko, wszystkie nie ofiarowane Bogu cierpienia, aby nie zginęły, ale przyczyniły się do odkupienia ciał i dusz. O Maryjo, Pośredniczko i Współodkupicielko przez miłującą wolę Twego Syna.
ANTYFONA
Każde życie jest Mszą, a każda dusza – hostią. (Marta Robin)
PIEŚŃ: MAGNIFIKAT (Łk 1, 46-55)
Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego Imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie na tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył
pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 5: Samotność Maryi. Poświęcenie naszej samotności.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Najświętszy, czci najgodniejszy Duchu, Daj mi usłyszeć Twój głos pełen słodyczy i miłości. Chciałbym stać się przed Tobą lekki jak piórko, niesione Twoim tchnieniem, tam gdzie Ty zechcesz, nie stawiając nigdy najmniejszego oporu. (bł. Franciszek Maria Libermann)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 CZERWCA 1988- Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko, co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni.
ROZMYŚLANIE
Trzeba się nam zgodzić na całkowitą ludzką samotność, aby się zjednoczyć z Maryją. W dniach między śmiercią a zmartwychwstaniem Jej Syna, Ona jedyna zachowuje wiarę, nadzieję i miłość, i tylko w Niej skupia się odpowiedź ludzkości na Chrystusową ofiarę. Także w czasach, które dzielą nas jeszcze od końcowego zmartwychwstania, w Niej jedynej znajdujemy cnoty niezbędne, by mieć nadzieję, wierzyć i kochać oraz z naszego padołu łez widzieć zwycięstwo Chrystusa. Maryja zawsze będzie z Jezusem, […] aż do grobu, gdzie Ona, która jest życiem, wejść nie może, ponieważ nie szuka żyjącego wśród umarłych. On, bowiem żyje w Jej Sercu; podczas gdy ciało spoczywa w grobie, duch Jezusa, oddzielony od ciała, spoczywa w Jej umyśle i Sercu.(P. Berulle) „Następnie rzekł do ucznia: <Oto Matka twoja>. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (J 19, 25-27). Niewątpliwie trzeba widzieć w tym wydarzeniu wyraz szczególnej troski Syna o Matkę, którą pozostawiał w tak wielkiej boleści. Jednakże o znaczeniu tej troski Chrystusowy „testament z Krzyża” mówi więcej. Jezus uwydatnia nowa więź pomiędzy „Matką” a „Synem”. Ta więź zostaje uroczyście potwierdzona w całej swojej prawdzie i rzeczywistości. Można powiedzieć, że – o ile uprzednio macierzyństwo Maryi względem ludzi było zarysowane – w tej chwili zostaje ono wyraźnie określone i ustanowione: wyłania się zaś z całej dojrzałości paschalnej tajemnicy Odkupiciela. Matka Chrystusa, znajdując się w bezpośrednim zasięgu tej tajemnicy, która ogarnia człowieka – każdego i wszystkich – zostaje dana człowiekowi – każdemu i wszystkim – jako Matka. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 23)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, poświęcam Ci każde moje poczucie osamotnienia, każde ludzkie pragnienie przerwania . Pismo Św. Mówi: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”, ale mówi również, że Bóg uformował z boku mężczyzny pomoc podobną do niego. Maryjo, gdy Syn człowieczy zasnął na krzyżu, z uderzenia włócznią, z boku nowego Adama, z wody i krwi, i z ognia Twego Serca, zrodziła się nowa Ewa – Kościół. Maryjo, racz mi uprosić umiłowanie samotności, ponieważ jedynie w niej, gdy jestem sam z Nim Samym, znika najgłębsze osamotnienie, a człowiek odnajduje swoje „twarzą w twarz”. Poświęcam Ci, Maryjo, wszystkich cierpiących z powodu samotności fizycznej i duchowej; niechaj odnajdą Ciebie, o Matko, o Siostro, o Przyjaciółko, o Ukochana naszych serc.
ANTYFONA
Każde życie jest Mszą, a każda dusza – hostią. (Marta Robin)
PSALM 27

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć,
Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność swą zachowam.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia.
Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią.
W namiocie swoim mnie ukryje w chwili nieszczęścia,
Schowa w głębi przybytku, na skałę mnie wydźwignie.
Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, którzy mnie osaczają.
Złożę w Jego przybytku radosne ofi
ary, zaśpiewam i zagram psalm Panu.
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: „Szukaj Jego oblicza!” Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.
Naucz mnie swojej drogi, Panie, prostą prowadź mnie ścieżką,
aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 6: Zaślubiny ze słowem w podwójnym przeszyciu mieczem. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, rozpal mnie, Duchu Boga pochłoń mnie, Duchu Święty, rozpal mnie, Na drogę prawdy wprowadź mnie. Duchu Święty, oczyść mnie, Ogniu miłości wypal mnie, Duchu Święty, oczyść mnie, W Jezusie racz zaślubić mnie. Duchu Święty, umocnij mnie, Miłości Boga, uzdrów mnie, Duchu Święty, umocnij mnie, Duchu, odnów mnie. Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Jezusa, napełnij mnie, Duchu Święty, natchnij mnie, i szczęściem wiecznym obdarz mnie. (bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Arabka)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1991 – I tym razem wzywam was do modlitwy. Módlcie się, abyście mogli pojąć, co Bóg pragnie wam powiedzieć poprzez moją obecność i poprzez orędzia, które wam daję. Pragnę was wszystkich jak najbardziej przybliżyć do Jezusa i Jego zranionego Serca, abyście mogli pojąć niezmierną miłość, która została dana za każdego z was. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, aby z waszych serc wytrysnęło źródło miłości dla każdego człowieka i dla tego, który was nienawidzi i pogardza wami. Miłością Jezusa łatwo możecie zwyciężyć całą nędzę tego żałosnego świata, który jest bez nadziei dla tych, którzy nie znają Jezusa. Jestem z wami i kocham was niezmierną miłością Jezusa. Dziękuję wam za wszystkie ofiary i modlitwy. Módlcie się, abym mogła wam pomóc jeszcze więcej. Potrzebne mi są wasze modlitwy.
ROZMYŚLANIE
Zanurzenie chrzcielne jest pogrzebaniem z Jezusem, a grobem mistycznym – Serce Maryi. Tam rzeczywiście umieramy całkowicie dla nas samych, gdyż wyrzekamy się wszelkiego własnego działania, nawet najpiękniejszego, aby zagubić siebie w Maryi, która sama w nas zacznie działać, żyć i kochać. Zechciejmy pojąć, że tam dokonuje się wyrzeczenie się zła, którego żąda od nas Bóg, abyśmy w naszej Matce mogli zrodzić się na nowo. Odrodzenie jest całkowitym odnowieniem, wymagającym wyrzeczenia się wszystkiego, czym jesteśmy; jest ową nocą, o której mówi św. Jan od Krzyża, nocą dziecka zamkniętego w łonie matki. Wydać się tak Maryi w wierze, to stać się uczestnikiem tajemnicy wielkiej świętości. „Umarliśmy i życie nasze ukryte jest z Jezusem w Maryi…” Oto czułość Boga: aby nam tę śmierć ułatwić, pogrzebał nas w Sercu Maryi. (o. Gabriel Jacquier) To nam wyjaśnia, dlaczego nasze serce takim żarem płonie w tej miłości; także, dlaczego – szczególnie w święta Maryi – czuje się w sercu niemal ustawicznie jakieś boskie ciepło, zupełnie różne od ciepła naturalnego. […] Skutkiem tego w Niej się z miłości gubię, w Niej zatapiam i ono mnie jakby trawi. (s. Marie de Sainte Therese) Miłość Chrystusa jest strzałą, którą wybieram. Ta strzała nie tylko duszę Maryi przeszyła, ale przeszywała ją stopniowo na wylot, aby nie było w Jej dziewiczym Sercu niczego poza miłością; aby mogła miłować całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił, zawsze pełna łaski. Przeszywała ją zapewne również dlatego, by i nas dosięgnąć, abyśmy wszyscy mieli udział w tej pełni, a Maryja, by została Matką Miłości; Matką tej Miłości, której Ojciec jest Bogiem; Bogiem, który jest miłością. (św. Bernard) Już przez chrzest, bierzmowanie, sakramenty pojednania, Eucharystię oraz przez wiele innych gestów wspólnotowych Kościoła Chrystus przyszedł do nas, bez zasługi z naszej strony, czasem tak, że Go nawet nie poznaliśmy. Niech więc Maryja nam dopomoże przyjąć prostym sercem zwiastowanie miłości Bożej i w nią uwierzyć wbrew wątpliwościom, jakie społeczeństwo i nasz własny umysł sączą do naszego serca! Nie lękajmy się! A jeśli trudności będą trwały, będziemy się modlić, aby postępować w wierze pomimo nim, a raczej dzięki nim, albowiem tutaj próbuje się nasza ufność, nasza wierność. Naszą wiarę będziemy podsycać pogłębionym studium słowa Bożego i nieprzerwanym rozważaniem Kościoła, żyjącej Tradycji. Będziemy się również starać czynić prawdę w naszym życiu, aby dojść do światła. Obyśmy mogli mieć przejrzystą i mocną wiarę Bernadetty! Od zarania swych piętnastu lat, będąc pewna orędzia przekazanego przez Maryję, miała odwagę, by stawić czoła podejrzeniom świata dorosłego, by być wierną temu, co otrzymała i by dać o nim świadectwo. (Jan Paweł II, Lourdes, 1983)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Matko, Bóg odnowił dla Ciebie wszystkie prawa stworzenia, ponieważ jesteś Matką Boga i nosisz w swym łonie Tego, którego nic nie mogło w sobie pomieścić. Od Jego poczęcia krzyż wpisany jest w Twe łono i poprzez gody krwi. Boskość zaślubia człowieczeństwo. W Tobie jednają się przeciwieństwa: ogień nieskończenie palący, z którego wyszedł świat, zstąpił na wody macierzyństwa. O Maryjo, która po porodzie zachowałaś dziewictwo, jesteś niezmiennym znakiem, że Bóstwo może poślubić ludzkie ciało. Poświęcam Ci to, co w świecie jest dojrzałe do małżeństwa i co cierpi na brak takiego związku. Poświęcam Ci moją istotę, aby była miejscem, w którym odnawia się tajemnica godów krwi, wody i ognia. Twój Oblubieniec jest Twoim Stwórcą; On Twoim Synem i Oblubieńcem na wieki.
ANTYFONA
Maryjo, najsłodsza moja miłości, Ty jesteś księgą, w której zapisane jest Słowo dające nam naukę życia. Ty jesteś stołem, na którym zostaje nam podana owa nauka. Widzę Słowo w momencie, gdy zostało w Ciebie wpisane. Widzę ten krzyż pragnienia Syna Bożego, bowiem już w chwili poczęcia zostało Mu wszczepione pragnienie śmierci za zbawienie człowieka, którego ciało przyjął. (św. Katarzyna Sieneńska, Teksty o Matce Bożej, t. 4, s. 120-121)
PIEŚŃ: Ap 19, 1-2. 5. 6-7
Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego,
bo wyroki Jego są prawdziwe i sprawiedliwe.
Alleluja. Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący,
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
Alleluja Bo nadeszły gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.
Alleluja
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

Dzień 7: Serce Maryi przygotowuje królestwo Serca Jezusowego. Poświęcenie miłości do świata.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
O Jezu, cichy i pokorny, Ty nas obdarzyłeś swym Sercem Ukoronowanym cierniem naszych grzechów. Ty wciąż za nami prosisz, abyśmy nie zginęli. Jezu, pamiętaj o nas, kiedy upadamy. Przez Twoje Boskie Serce pomóż nam miłować się wzajemnie. Niech się już skończy nienawiść. O, ukaż nam Twoją miłość. Kochamy cię wszyscy i prosimy: chroń nas! Otaczaj sercem dobrego Pasterza i przyjdź do każdego naszego serca! Pukaj do każdych drzwi! Okaż nam cierpliwość. Jesteśmy jeszcze zamknięci w sobie bo nie pojęliśmy Twej woli. Nie przestawaj pukać do naszych serc, niech się otworzą dla Ciebie, choćby na chwilę, Gdy rozważamy Twoją mękę. Amen. (słowa wewnętrzne dane Jelenie 28 listopada 1983)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 WRZEŚNIA 1991-  Dziś w szczególny sposób wzywam was wszystkich do modlitwy i wyrzeczeń, gdyż szatan teraz jak nigdy dotąd chce pokazać światu swoje haniebne oblicze i oszukać jak najwięcej ludzi na drodze śmierci i grzechu. Dlatego, drogie dzieci, pomóżcie, aby moje Niepokalane Serce zapanowało w świecie grzechu. Proszę was wszystkich, abyście modlitwy i ofiary składali w moich intencjach, abym je mogła przekazać Bogu w najpotrzebniejszych sprawach. Zapomnijcie o swoich pragnieniach, módlcie się, drogie dzieci, o to, czego Bóg pragnie, a nie o to, czego wy pragniecie.
ROZMYŚLANIE
Chrystus powiedział na krzyżu: „Niewiasto, oto syn Twój”. Tym słowem w nowy sposób otworzył Serce swej Matki. Niedługo potem włócznia rzymskiego żołnierza przebiła bok Ukrzyżowanego. To przebite Serce stało się znakiem odkupienia dokonanego przez śmierć Baranka Bożego. Niepokalane Serce Maryi, otwarte słowem: „Niewiasto, oto syn Twój”, spotyka się duchowo z Sercem Syna, przebitym włócznią żołnierza. Serce Maryi zostało otwarte tą samą miłością do człowieka i do świata, jaką Chrystus umiłował człowieka i świat, wydając zań samego siebie, aż do otwarcia własnego Serca włócznią żołnierza. (Jan Paweł II, Portugalia, 13 maja 1983) Pamiętajmy, że obok czci najgodniejszego Serca Jezusa, Pana nieba i ziemi, króluje również godne czci Serce Maryi, Pani wszystkich serc stworzonych do miłowania Boga, Serce Królowej aniołów i Matki Króla królów. (św. Jan Eudes) Podobnie jak Jezus Chrystus jest Królem nieba i ziemi, zarówno na prawach przyrodzonego władcy, jak i na prawach zdobywcy, tak Maryja jest Królową nieba i ziemi przez łaskę. Otóż królestwo Jezusa Chrystusa rozciąga się głównie w sercu i wnętrzu człowieka, według słów Pisma świętego: „Królestwo Boże w was jest” (Łk 17,21); Również, więc i królestwo Najświętszej Panny znajduje swe siedlisko we wnętrzu człowieka, czyli w jego duszy. Dzięki temu bywa Ona wraz z Synem swoim uwielbiona przez dusze więcej niźli przez cuda stworzenia. Możemy, więc Ją zwać ze wszystkimi świętymi Królową serc.(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 8, s. 37) Chrystus, będąc Królem i Panem, sprawił, że Matka, która Go zrodziła, jest uznawana za prawdziwą Królową i Panią. (św. Atanazy, Kazanie o Bł. Dziewicy Maryi) Maryja, Królowa Serca, Królowa Serca naszego Boga, Królowa naszych serc. Będąc Matką Kościoła, jest też jego Sercem. Przecież Matka jest „tylko” sercem. Nie wolno tego „tylko” brać w wąskim znaczeniu, gdyż w Matce wszystko drży w rytm serca, w niepodzielnym darze. (Brat Efraim) Z woli Ojca stałem się, Ja, Syn Boży, człowiekiem z Maryi Dziewicy, której serce biło jak Serce Moje. I mogę powiedzieć, że Moja Matka i Ja ratowaliśmy człowieka jakby jednym Sercem; Ja, gdyż cierpiałem w Mym Sercu i ciele, Ona – bólem serca i bólem miłości. (św. Brygida, Objawienia)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, miłość zakrywa mnóstwo grzechów! Niech więc Twoja nieskończona macierzyńska miłość do dzieci, które dał Ci Ojciec, dotknie korzeni naszego grzesznego bytu. Ty jesteś źródłem radości, bo nieskalana grzechem ani osłabiona jego skutkami. Ty jedna możesz nas oddać całkowicie we władzę miłości, owemu miłosnemu spotkaniu w Twoim „zamkniętym” ogrodzie. Niechaj przez nasze zjednoczenie z Twym Sercem przyjdzie królestwo miłości cichego i pokornego Serca Jezusa; i niech już zapanuje Twoje Królestwo miłowania przez wzajemne zjednoczenie serc ludzkich. Maryjo, Królowo serc naszych, o Pani nasza, króluj nad naszymi sercami. Poświęcam Ci to wszystko, co na świecie zdolne jest do miłości, choćby jak kropelka, malutkiej. Zechciej ją zmienić w ogród rozkoszy, unicestwiający na zawsze gorycz, jaką było przesycone Serce Twojego Syna.
ANTYFONA
O ludzkie Serce Chrystusa, w którym wiecznie otwiera się Serce Ojca. O bezbrzeżne cierpienie nieskończonej Miłości! W nim jednoczy się Serce Maryi z Sercem Syna. Tam, w milczeniu Ducha, obejmuje się w uścisku człowieczeństwo i Bóstwo, Aby trwać na wieki w rozkoszy i radości. O jedyne Serce, jednoczące zranionych z tymi, którzy ranią!
PSALM 63
Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obfi
cie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera”.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy).

 

TYDZIEŃ 4 – TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO

OBLUBIENICA DUCHA

Bóg, Duch Święty, który zaślubił sobie Maryję, który z Nią i w Niej, i z Niej stworzył swe arcydzieło – Jezusa Chrystusa, Słowo Wcielone, On przez wszystkie dni aż do skończenia świata nie przestaje w Niej i przez Nią w sposób tajemniczy, lecz najprawdziwszy stwarzać wybranych. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 13)
Dzień 1: Zwiastowanie. W objęciu Ducha Świętego.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Ogniu trawiący, Duchu miłości, zstąp na mnie! Niechaj w mej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa: Niechaj stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłbym odnawiać swoją tajemnicę. A Ty, mój Ojcze skłoń się ku Twemu biednemu, maleńkiemu stworzeniu, Okryj je swym cieniem, racz w nim widzieć jedynie „Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś”. (bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 PAŹDZIERNIKA 1987 –  Pragnę zaprosić wszystkich, byście zdecydowali się na Niebo. Ta droga jest trudna tylko dla tych, którzy nie zdecydowali się na Boga. Drogie dzieci, zdecydujcie się i wierzcie, że Bóg ofiarowuje się wam w swojej pełni. Jesteście zaproszeni i powinniście odpowiedzieć na wołanie Ojca, który wzywa was przeze mnie. Módlcie się, ponieważ w modlitwie każdy będzie w stanie posiąść całkowitą miłość. Błogosławię was i pragnę pomóc, by każdy z was był pod moim matczynym płaszczem.
ROZMYŚLANIE
Przez swe niewidzialne działanie Duch Święty udziela Maryi daru wcielonego Słowa. Nie w świetle, lecz w ogniu miłości: w miłości i przez miłość dokonuje On w Niej dziewiczego poczęcia Jezusa. I oddaje się Jej w nowej miłości. Rozbudza w niej wówczas utajone zdolności, które skrywa Jej cicha, wyczekująca miłość. Ubogaca nową, twórczą mocą. Jezus jest błogosławionym owocem Jej łona; mogła Go zrodzić z przyjściem Ducha, bo Jej miłość stała się płodna, i nie była już jedynie oczekująca w milczeniu. Poczęła Jezusa, a On objawił się w Niej jak płomień nowej miłości, tak samo wewnętrznej jak Jej miłość, lecz bardziej płonącej. Objawił Jej tez obecność nowej, boskiej Osoby, nieskończenie mniejszej niż ona sama. (o. Thomas Philipe OP) Ta matka nosi imię Maryi. Kościół czci Ją w sposób szczególny. Kult, jakim Ją otacza, przewyższa kult wszystkich innych świętych. (cultus hiperduliae). Czci Ją właśnie w ten sposób, ponieważ została Matką; ponieważ została wybrana, aby być Matką Syna Bożego; ponieważ temu Synowi, który jest Słowem Przedwiecznym, dała w czasie „ciało”, dała w historycznej chwili „człowieczeństwo”. Kościół włącza tę szczególną cześć Matki Bożej w cały cykl roku liturgicznego, liturgicznego czasie którego w sposób powściągliwy, lecz także bardzo uroczysty zaznaczony jest, przez uroczystość Zwiastowania obchodzoną dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, 25 marca, moment ludzkiego poczęcia Syna Bożego. Można powiedzieć, że w czasie tego całego okresu, od 25 marca aż do 25 grudnia, Kościół kroczy z Maryją, która – jak każda matka – oczekuje chwili narodzin: dnia Bożego Narodzenia. I równocześnie tym czasie Maryja „kroczy” z Kościołem. Jej matczyne oczekiwanie wpisane jest w życie Kościoła każdego roku. To wszystko, co działo się między Nazaretem, Ain-Karim i Betlejem, jest przedmiotem liturgii życia Kościoła, modlitwy – zwłaszcza modlitwy różańcowej – i kontemplacji. (Jan Paweł II, Sens macierzyństwa w społeczeństwie i rodzinie, n. 2 i 3, audiencja generalna z 10 stycznia 1979)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, przedwiecznie przez Ojca umiłowana! Racz mi udzielić ufności, że i mnie Duch Święty ogarnie, a wówczas będę mógł żyć w pełni i umierać, jak Mojżesz, w Bożym Pocałunku. Poświęcam się Tobie, która mnie uczysz oddania się miłości ukrzyżowanej, abyśmy nadal mogli żyć w jasnym świetle oglądając oblicze Boże. Wprowadź mnie w wielką ciszę tego obłoku, który osłania, aby lepiej objawić. O Maryjo, Tyś poczęła Boga w płomieniu ognia! Maryjo, Gołąbko ukryta w szczelinie Skały, oddaję się Twemu milczeniu i temu wszystkiemu, co uzdalniało Cię do stania się zupełną własnością Boga. Maryjo, stojąca pod krzyżem, poświęcam się Twojej współczującej miłości. Niechaj serafin, który trzyma krzyż, przeszyje me serce i członki i niechaj, Oblubienico Ducha, cały należę do Jezusa.
ANTYFONA
Maryjo łaski pełna, oświeć mój umysł i rozwiąż język, abym mógł opiewać Twą chwałę godną Ciebie pieśnią anielską: Pozdrawiam Cię, Pokoju, Radości, Zbawienie i Pociecho wszystkiego, co istnieje! Pozdrawiam Cię, Cudzie najwyższy, jaki się spełnił na ziemi. O Raju rozkoszy, Ostojo w niebezpieczeństwie, Pośredniczko między Bogiem a ludźmi, bądź pozdrowiona! (św. Efrem Syryjczyk)
PSALM 40
Z nadzieją czekałem na Pana, a on się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada
w Panu, a nie naśladuje
pysznych i
skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać, byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofi
ary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia
i ofi
ary za grzechy. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągnąłem warg moich, o czym
Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twojej nie krylem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność
i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie
strzegą. Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, przygniotły mnie własne winy,
których ogarnąć nie mogę. Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, więc słabnie we mnie
serce. Panie, racz mnie wybawić, Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się radują i weselą w Tobie, wszyscy którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie.

Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj!

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
Dzień 2: Pielgrzymka wiary. Uświęcenie cnót teologicznych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Powiedz, Duchu Święty, aby wytrysło z mojego serca źródło kryniczne, którego czysta, uzdrawiająca woda uratuje największego grzesznika, beznadziejnie choremu otworzy oczy, aby go uleczyć; Ta woda wraca przecież do Boskiego praźródła, i obmywa w ten sposób najbardziej winnego. Gorzej ze mną niż z Marią Magdaleną, niż z Łazarzem w grobie i z Samarytanką. Pragnę tej wody i o nią błagam, wiem, jak kosztownym jest darem. Im większa Twa łaskawość, jaką okażesz, tym pełniejsza blasku Twoja wspaniałość. Jestem tylko chwiejącą się trzciną, przyjdź, wesprzyj bezsilnego. Połóż kres mojej chwiejności, jestem bardziej niestały niż wiatr. I ślepy od urodzenia – ulecz mnie z mej ciemnoty. (Ludwik Maria Grignion de Montfort)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 2 LUTEGO 1990 –  Jestem z wami od dziesięciu lat, i od dziesięciu lat chcę was przekonać, że Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną Drogą, jedyną Prawdą i jedynym Życiem. Pragnę wam wskazać drogę do życia wiecznego, dopomóc w pogłębianiu waszej wiary. Weźcie różaniec, zgromadźcie wokół siebie wasze dzieci i całą rodzinę. Taka jest droga do zbawienia. Dawajcie dzieciom dobry przykład; bądźcie wzorem dla tych, którzy nie wierzą. Nie osiągniecie szczęścia na ziemi ani w niebie, jeśli wasze serca nie staną się czyste i pokorne i nie zachowacie Bożych przykazań. […] Przychodzę prosić was o pomoc: połączcie się ze mną w modlitwie za niewierzących. Tak mało mnie wspomagacie. Tak mało w was gotowości do miłosierdzia i miłości dla waszych bliskich. Przecież Bóg obdarzył was miłością i pokazał, jak przebaczać innym i ich miłować. Pojednajcie się i oczyśćcie wasze dusze. Weźcie różaniec i odmawiajcie go. Znoście cierpliwie wszystkie wasze cierpienia. Pamiętajcie, że i Jezus cierpliwie za was poddał się męce. Pozwólcie mi być dla was Matką, prowadzić was do Boga i do życia wiecznego. Niewierzącym nie narzucajcie swej wiary. Świadczcie o niej przykładem i módlcie się za nich. Dzieci moje, módlcie się!

 

ROZMYŚLANIE
Słowa Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” odnoszą się nie tylko do tego szczegółowego momentu, jakim było zwiastowanie. Jeśli chodzi o wiarę Maryi oczekującej Chrystusa, zwiastowanie jest z pewnością momentem przełomowym, ale zarazem jest także punktem wyjścia, od którego zaczyna się całe „itinerarium ku Bogu”; cała Jej droga wiary. Na tej zaś drodze w sposób niezwykły, zaiste heroiczny – owszem, z coraz większym heroizmem wiary – będzie się urzeczywistniać owo „posłuszeństwo”, które wyznała wobec słowa Bożego objawienia. A to „posłuszeństwo wiary” ze strony Maryi w ciągu całej drogi posiadać będzie zadziwiające podobieństwo do wiary Abrahama. […]. Uwierzyć – to znaczy „powierzyć siebie” samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi” (por. Rz 11, 33). Maryja, która z odwiecznej woli Najwyższego znalazła się, rzecz można, w samym centrum owych „niezgłębionych dróg” oraz „niezbadanych wyroków” Boga, kształtuje się w ciemności wiary, przyjmując całkowicie i z sercem otwartym to wszystko, co było przewidziane w planie Bożym. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, p. 14)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
O Maryjo, Ty sama widziałaś Boga , nosiłaś Go w swym łonie, dotykałaś Go i kosztowałaś Słowa życia. Ty sama martwego Boga-człowieka trzymałaś w ramionach, sama niosłaś w sobie wiarę całego świata w tej strasznej nocy, w której Twój Syn wstąpił do otchłani. Matko wszystkich nocy wiary, poświęcam się Twemu Sercu, które tak mocno wierzyło, jak bardzo kochało. Zechciej powtórzyć w mym sercu i zachować wszystkie Twe słowa i obietnice, abyśmy mogli doświadczyć przez wiarę tego, czego nie widzą oczy ciała: Twoją wśród nas obecność, przyjście Twego Syna w chwale i odnowienie wszystkich rzeczy. Podobnie jak Ty jedna jedyna skupiałaś w sobie wiarę całego świata w obietnice Pisma i w słowa anioła, pozwól mi wierzyć za tych wszystkich, którzy nie uwierzyli Twemu posłannictwu w tych ostatnich czasach. Poświęcam się Tobie w Twojej wierze, w Twojej nadziei i miłości oraz w tych wszystkich cnotach, jakie Duch Święty złożył w Tobie już przy Twoim poczęciu.
ANTYFONA
Maryja rzekła: Idźcie napić się ze źródła i obmyjcie się. Maryja mówi do nas: Idźcie napić się ze źródła i obmyjcie się.
PIEŚŃ: Kantyk Anny (Sm 2, 1-10)
Moje serce raduje się w Panu, dzięki Niemu moc moja wzrasta.
Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, poza Tobą bowiem nie ma nikogo,
prócz naszego Boga nie ma innej ostoi.
Nie powtarzajcie słów pełnych pychy, niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi,
Gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym i On ocenia uczynki.
Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi.
Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają.
Niepłodna rodzi siedmioro, siedmioro matka wielu dzieci usycha.
Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.
Pan czyni ubogim lub bogatym, poniża i wywyższa.
Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić i dać mu tron chwały.
Fundamenty ziemi należą do Pana i na nich świat On położył.
On strzeże kroków swoich wiernych, grzesznicy zaś zginą w ciemnościach,
bo nie własną siłą człowiek zwycięża.
Pan w niwecz opornych obraca i przeciw nim grzmi na niebiosach.
Pan sądzi krańce ziemi, króla obdarza potęgą i wywyższa moc swego pomazańca.
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 3: Maryja łonem nowych narodzin z Ducha. Poświęcenie charyzmatów i darów Ducha Świętego.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, usłysz nasze wołanie i razem z wierną Oblubienicą Twoją, Maryją, powołaj i ukształtuj prawdziwie dzieci Boże. W Niej i przez Nią ukształtowałeś Głowę wybranych, Chrystusa. A więc z Nią i w Niej zechciej ukształtować członki do tej Głowy przynależne. Nie dajesz początku żadnej innej Osobie boskiej, ale Ty jeden kształtujesz wszystkie osoby Boże poza Boskością. Wszyscy święci, którzy byli i będą aż do skończenia świata, są dziełem Twej miłości złączonej z Maryją. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 23 MAJA 1985- W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu. Szczególnie w tych dniach Duch Święty oddziaływuje na was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by on wpływał na wasze serca i umocnił was w wierze.
ROZMYŚLANIE
Maryja, jest wielką formą Boża, utworzona przez Ducha Świętego dla ukształtowania przez osobowe zjednoczenie Boga-człowieka według natury i człowieka jak Boga – przez łaskę. Tej formie nie brak najmniejszego rysu Boskości. Kto się pozwoli do tej formy wrzucić i obrabiać, otrzyma od razu wszystkie rysy Jezusa Chrystusa, Boga prawdziwego, w sposób łagodny, dostosowany do ludzkiej słabości, bez wielkich walk i bólów; ustrzeże się też od obaw złudzenia, gdyż diabeł nigdy nie miał i nie będzie miał przystępu do Maryi, niepokalanej i świętej, bez najmniejszego cienia grzechu. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 17) Maryję, która poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego i która potem w całym swoim życiu pozwoliła się prowadzić przez Jego wewnętrzne działanie, będziemy kontemplować i naśladować w ciągu tego roku przede wszystkim jako niewiastę, która potrafiła, jak Abraham, przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4, 18). Maryja dała pełny wyraz pragnieniu ubogich Jahwe, jaśniejąc jako wzór dla tych wszystkich, którzy całym sercem powierzają się Bożym obietnicom. (Jan Paweł II , Tertio Millennio Adveniente, n. 48)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, doskonała piękności, piękna pięknością najpiękniejszego z ludzkich dzieci! Maryjo, ukształtowana w łonie św. Anny przez najdoskonalszą, jaka istnieje, miłość. Maryjo, moja Gołąbko, o Ty doskonała, w której nie ma zmazy, samolubstwa ani niczego podobnego. Maryjo, cała wewnątrz piękna, bo kształtowana na podobieństwo Mądrości, która utworzyła sobie tron z Twego Serca i łona, z całej Twej duszy matczynej. Piękności, znalazłem Cię i nie puszczę, dopóki mnie mocno sobą nie ogarniesz i nie urodzisz w Twym łonie do doskonałości do całkowitej formy Chrystusa. Przez ogarnięcie Duchem, którego użycza On swej Oblubienicy, niech moje wnętrze całkowicie upodobni się do Niego. Niechaj wszystkie charyzmaty i dary Ojca ubogich przywrócą mi pierwotne podobieństwo do Boga, aż do zaślubin z Nim.
ANTYFONA
Cudem jest Twa Matka. Pan wstąpił do Niej i stał się sługą. Wstąpiło Słowo, stając się w Niej nieme. Wstąpił grzmot i głos swój skłonił do milczenia. Wstąpił Pasterz i stał się Barankiem. (św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej, t.9, s. 171)
PSALM 84
Jak miłe są Twoje przybytki, Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:
Przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ja okryje.
Mocy im będzie przybywać, ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 4: Pocieszycielka Oblubienica Pocieszyciela. Powierzenie się Pocieszycielce strapionych.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz. Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco Życia, przyjdź i zamieszkaj w nas. Oczyść nas z wszelkiej zmazy i zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobrocią. (liturgia bizantyjska)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1991 –  Dziś wzywam was, żebyście zdecydowali się na Boga, ponieważ oddalenie od Boga jest owocem niepokoju w waszych sercach. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybliżcie się do Niego w waszej osobistej modlitwie i potem żyjcie pokojem w waszym sercu. Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój! Błogosławię każdego z was i każdą waszą dobrą decyzję.
ROZMYŚLANIE
O Ty, która mnie zrodziłaś, ulituj się nade mną! Zawsze, gdy głębiej odczuwamy naszą nędzę, czy to w chorobie, czy w słabości, w świadomości grzechów, wszelkich braków i niebezpieczeństwa, wznieśmy ku naszej Matce oczy zalane łzami beznadziei: O Ty, która mnie zrodziłaś, ulituj się nade mną! I czekajmy pełni ufności na Jej pomoc. Nigdy żadna matka nie oparła się wołaniu i łzom swego dziecka, choćby nie wiem jak okazało się przedtem niewdzięczne. Wzywajmy Ją, prosząc, aby nauczyła nas ukochać Miłość. Ufając Jej, przetrwamy spokojnie wszystkie ciosy życiowe. Nasza Matka wysoko ceni ten spokój: „Bądź spokojne, dziecko moje, będziesz cierpieć, ale Ja jestem przy tobie! […] Głęboką przyczyną cierpień Chrystusa jest nieprzyjazny osąd ludzki skierowany przeciwko wcielonej, boskiej Mądrości. […] Dziewica Maryja współprzeżywała ten straszny ból: sprzeciw wobec Jej Syna i Jej Boga! Ciężar tego sprzeciwu niosła przez całe swe życie, nawet w radości zmartwychwstania. Kto się pozwala rozumnie kształtować w szkole Mądrości, jest prawdziwą pociechą Jezusa i Maryi, ponieważ w nim ten sprzeciw milknie. W szczęściu kochania i oddania się miłości, przemienia on cierpienia Chrystusa w radość, nie tylko dla siebie, lecz również dla swego boskiego Mistrza i jego Matki. (o. Gabriel Jacquier) Macierzyńskie zadanie powierzone Maryi pobudza lud Boży, by zwyczajem dzieci ufnie uciekał się do Tej, która okazuje się zawsze chętna i gotowa do wysłuchania z macierzyńską miłością jego próśb i do pośpieszenia mu ze skuteczną pomocą. Dlatego chrześcijanie zwykli wzywać Ją jako „Pocieszycielkę strapionych, Uzdrowienie chorych, Ucieczkę grzeszników”, celem uzyskania pociechy w smutkach, w chorobie – ulgi, w grzechach – mocy, która wyzwala ich z niewoli; i rzeczywiście Ona, całkowicie wolna od zmazy grzechów, doprowadza synów do tego, że przez mocne postanowienie przezwyciężają grzech. To uwolnienie od zła i od niewoli orzechowej (por. Mt 6, 13) trzeba uznać – co należy wciąż powtarzać – za nieodzowny warunek wstępny każdej chrześcijańskiej odnowy obyczajów. (Paweł VI, Marialis cultus, n. 57)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Matko wszystkich cierpień! Ty znasz każde cierpienie, bo Twoja dusza była najściślej zjednoczona z duszą Twojego Syna, gdy płakał nad Łazarzem, którego ciało rozkładało się już w grobie z powodu winy Adama; Maryjo, opłakująca z córkami jerozolimskimi świątynię Boga i dzieci Twego ludu; Maryjo, która w godzinie śmiertelnej agonii czułaś łzy krwawe w sercu; Ty odczułaś także ogniste łzy Ducha pierwszej Pięćdziesiątnicy i zaznałaś pełni pociechy. Oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu, promieniejącemu łagodnym światłem wszystkich Jego pociech. Pocieszycielko, Oblubienico Pocieszyciela, poddaję się Twej nieskończonej czułości. Orędowniczko moja, Ty bronisz mnie, gdy szatan mnie oskarża z powodu wielu moich grzechów. Matko, której miłość zawsze usprawiedliwi Twoje dzieci, poświęcam się Twemu najczulszemu Sercu, abym upodobniony do Ciebie, stał się również zdolny innym nieść pocieszenie.
ANTYFONA
Zawsze płomień miłości dziecko w piersi czuje, na myśl, że Matki serce wspólnie z nim cierpiało: Królowo, Twoje serce, ach, ja to pojmuję, by zyskać moją miłość, ileż łez wylało! To, co mówią o Tobie Ewangelii słowa, zbliżyć mi się do Ciebie i patrzeć ośmiela, Tak prosta bowiem życia Twego osnowa, żyłaś, cierpiałaś, jak ja, Matko Zbawiciela. (św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 2)
PSALM 46
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, niech góry chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a on się nie zachwieje, Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, zagrzmiał głos jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki i łamie włócznie, a tarcze ogniem pali.
„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie,
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.
Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną!
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 5: Powszechne pośrednictwo. Powierzenie się pośrednictwu Maryi.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, który w dniu Pięćdziesiątnicy stąpiłeś na Apostołów, napełniając ich serca łaską, miłością i mądrością; błagam Cię w imię Twej hojności i nieskończonego miłosierdzia, zstąp również do mej duszy z Twoją łaską i pozwól jej zakosztować niewypowiedzianej słodyczy Twej miłości. „Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich. Przyjdź, Dawco łask drogich. Przyjdź, Światłości sumień!” Nasz jedyny Pocieszycielu, umiłowany Oblubieńcze dusz, pokoju i radości nasza, przyjdź! Przyjdź, który gładzisz grzechy świata i leczysz nasze choroby! Przyjdź, mocy silnych, podporo słabych, nauczycielu ubogich, postrachu pysznych. Przyjdź, chwało żyjących, nadziejo i zbawienie umarłych. Przyjdź, o mój Boże, i napełnij me serce skarbami Twej łaski i Twoich zmiłowań! Udziel mi daru mądrości i upój Twoją miłością; daru rozumu, który mnie oświeci światłem z wysoka; dary rady, abym się nigdy nie oddalił od Twoich przykazań; daru mocy i męstwa w walce; daru wiedzy w poznawaniu Twych świętych prawd; daru pobożności, aby moje serce otwarło się na działanie Twojej łaski; daru bojaźni Bożej, aby moja dusza ze czcią poddała się Twoim wyrokom. O, czuły Miłośniku dusz czystych i niewinnych! Racz rozgrzać w moim sercu i rozpalić je najmilszym, kosztownym płomieniem Twojej miłości, aby płonąc wznosiło się ku Tobie, jedyny celu mego życia i przepastna skarbnico wszelkiego dobra, O, czuły Miłośniku dusz czystych i niewinnych, Ty znasz moją bezgraniczną słabość! Wyciągnij nade mną swą dłoń miłosierną, i wyprowadź mnie ze mnie samego, i zanurz całkowicie w sobie. Zburz, zniszcz we mnie i zabierz wszystko, czyń, co chcesz, abym mógł się Tobie podobać. Niech życie moje będzie godną Ciebie ofiarą, całkowitą żerową miłości. Któż mi tej łaski udzieli? Zwróć się ku Twemu biednemu stworzeniu, które dniem i nocą wzdycha do Ciebie. Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego. Kiedy stanę przed Jego obliczem, pełnym łask wszelakich? Kiedy przyjdę do przybytku Pana, do domu mego Boga? Kiedy nasycę się chwałą Twej bliskości? Kiedy będę wyzwolony od ataków pokus? Kiedy przezwyciężę mur tej nędznej śmiertelności? Ognisko wiecznej szczęśliwości, pozwól mi wrócić tam, skąd wyszedłem, poznać Cię tak, jak Ty mnie poznajesz i tak Cię ukochać, jak Ty mnie miłujesz. Abym mógł na wieki Z Twymi wybranymi oglądać Twe oblicze. Amen. (Ludwik z Granady)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 KWIETNIA 1991 – Dzisiaj wzywam was, aby wasza modlitwa stała się modlitwą sercem. Niech każdy z was znajdzie czas na modlitwę, gdyż w niej odkryjecie Boga. Nie chcę, żebyście mówili o modlitwie, ale żebyście się modlili. Niech każdy wasz dzień będzie wypełniony modlitwą dziękczynną Panu Bogu za życie i za wszystko, co posiadacie. Nie chcę, by wasze życie przeszło na mówieniu, lecz dziełami wysławiajcie Boga. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdą chwilę spędzoną z wami.
ROZMYŚLANIE
Matko miłosierdzia, oto u Twoich stóp Księżyc, to jest Kościół, Kościół imię czułości Twego przeczystego Serca prosi Ciebie usilnie jako swą pośredniczkę o wstawiennictwo przed Słońcem sprawiedliwości. Spraw, aby w Twym świetle widział Światło i za Twą przyczyną stał się godny łask tego Słońca Boskiego, które umiłowało Cię ponad wszystko i uczyniło całą piękną, przywdzianą w płaszcz wspaniałości i ukoronowało. (św. Bernard) Maryja, nie tyle dla siebie otrzymała pełnię łask, ile dla nas: Bóg Ja wybrał, aby wszędzie i we wszystkim była naszą opatrznością. Jest wolą Bożą, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. (św. Bernard) Czy nie Jej zwiastowano, że Duch Święty na Nią zstąpi? I dla jakiego by innego powodu, jeśli nie po to, aby Ją posiąść i napełnić, i aby ten Boży Duch w Maryi – gdzie już przecież w całej pełni przebywał stając się w Niej nadmiarem – mógł przelewać się na nas?…. Panie, Maryja jest naszą pośredniczką; przez Nią otrzymaliśmy Twoje zmiłowanie, przez Nią otrzymujemy Pana Jezusa w naszych rodzinach. (św. Bernard) Macierzyńskie pośrednictwo Służebnicy Pańskiej zyskało uniwersalny wymiar wraz z odkupieńczą śmiercią Jej Syna, ponieważ dzieło Odkupienia ogarnia wszystkich ludzi. Tak więc w ten szczególny sposób objawiła się skuteczność owego jedynego i uniwersalnego pośrednictwa Chrystusa „pomiędzy Bogiem a ludźmi”. Współdziałanie Maryi w swoim „podporządkowanym” charakterze uczestniczy w powszechności pośrednictwa Odkupiciela – jedynego pośrednika. […] Poprzez swoje pośrednictwo „podporządkowane” pośrednictwu samego Odkupiciela, Maryja przyczynia się w sposób szczególny do łączności Kościoła pielgrzymującego na ziemi z eschatologiczną rzeczywistością Świętych obcowania, Ona sama bowiem jest już „wzięta do nieba”. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, p. 40 I 41)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, w momencie gdy boska sprawiedliwość została całkowicie przejednana największą, jaka istnieje, matczyną miłością, Bóg powierzył Tobie cały porządek swego miłosierdzia; jedyny Pośrednik zechciał Ciebie obrać za najwyższą rozdawczynię wszelkich łask, aby Jego Mistyczne Ciało żyło z miłości Oblubieńca do Jego Oblubienicy. Poświęcam się Tobie, Maryjo, niech moje serce i moje myśli staną się całkowicie przejrzyste dla Twego pośrednictwa i od Ciebie otrzymują pełnię Boga, jak Ty w pełni jesteś Jego. Niech wszystko we mnie Ciebie głosi, Ciebie wysławia i opiewa piękność Twoją i Boga, który uczynił Cię tak cudownie piękną.
ANTYFONA
O, Maryjo, Ty rozświetlasz naszą noc. Kto idzie za Tobą, nie chodzi w ciemności, ale ma Światło życia. (św. Bernard)
PIEŚŃ: Jdt 13, 18-20
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego,
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi,
który cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół.
Twoja ufność nie zetrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra,
bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej
zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 6: Oto Matka twoja. Weź Maryję do siebie, a Ona też do siebie cię weźmie. Poświęć Jej nade wszystko to, czego jeszcze Jej nie poświęciłeś.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Ten, który przez proroków przemawiał, obwieścił Prawo grzesznej ludzkości, Doradca i Pocieszyciel, Bóg prawdziwy dziś się objawił sługom i świadkom boskiego Słowa. Jego pieczęć i odbicie Boga żywego w ogniu zstępuje Duch na Apostołów. Daje się poznać w darze języków, On jest tą mocą, która z Ojca wychodzi. O Królu królów, Jedyny z Jedynego, o Boskie Słowo, które wciąż rodzi Ojciec niezrodzony, W Twej miłości Duch Twój wszechmogący nawiedził w blasku Twoich Apostołów. Tyś odnowiło, o Słowo Boga, naszą śmiertelnie zranioną naturę, Ty nas zanurzasz w zdroju, Co wytryska z Twego przebitego boku bez zmazy, znacząc nas pieczęcią żarliwości Ducha. (modlitwa Kościoła wschodniego)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1992 –  Dziś wzywam was, żebyście jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga przez modlitwę. Tylko w ten sposób będę mogła wam pomóc i obronić was przed każdą napaścią szatana. Jestem z wami i wstawiam się za wami u Boga. Potrzebne mi są wasze modlitwy i wasze „tak’. Łatwo gubicie się w materialnych i ludzkich rzeczach, a zapominacie, że Bóg jest waszym największym Przyjacielem. Dlatego, moje drogie dzieci, zbliżcie się do Boga, aby was obronił i chronił przed każdym złem.
ROZMYŚLANIE
Pierwszy przyjął Maryję Jan, choć, oczywiście, pierwszym całkowicie Ją przyjmującym jest sam Bóg. Do nas zaś i do naszego działania, należy wziąć Maryję do siebie świętym gwałtem, na który chciałbym was uwrażliwić, a przed którym Ona nigdy się nie broni. „Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Mt 11, 12). […] Maryja mówi nam: „Weź mnie do siebie, nie wziąłeś mnie jeszcze dostatecznie. Weź mnie, jak to często mi obiecywałeś. Dotrzymaj słowa. Przyrzekłeś mi przecież nie tylko całkowicie do mnie należeć, ale w taki sposób wziąć mnie do siebie, abym i Ja całkowicie należała do ciebie. Powtarzałeś mi słowa mające to jedno znaczenie. Więc weź mnie teraz do siebie – jak obiecałeś! Nie zawstydzaj mnie w moim oczekiwaniu; tak długo już czekam, tak długo wyglądam tej godziny, tego momentu, w którym mnie weźmiesz do siebie i wprowadzisz w całe swoje wnętrze!” Jan w pełni i całkowicie odpowiedział na to oczekiwanie Maryi u stóp Krzyża. (o. Dehau) Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Bogurodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin – podobnie jak apostoł Jan – „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego ludzkie i chrześcijańskie „ja”: „wziął Ją do siebie”. Stara się on w ten sposób wejść w zbawczy zasięg tej „macierzyńskiej miłości”, poprzez którą Matka Odkupiciela „opiekuje się braćmi swego Syna” i „współdziała w ich rodzeniu i wychowaniu” wedle tej miary daru, jaka każdemu jest właściwa z mocy Ducha Chrystusowego. Tak też realizuje się owo macierzyństwo wedle Ducha, jakie stało się udziałem Maryi pod Krzyżem i w wieczerniku. (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 45)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, weź wszystko, czego Ci jeszcze nie poświęciłem i czego dotąd nie umiałem oddać. Błagam, przyjmij to, o moja Matko, moja Najpiękniejsza, Gołąbko moja i Przyjaciółko. Dotknij, oczyść i zabierz całkowicie to, co we mnie do Ciebie nie należy, a ja tego dotąd nie wiedziałem. Przeniknij wnętrze całej mej istot. Wejdź do godowej komnaty mej duszy, w to miejsce najbardziej wewnętrzne, do którego nie dotrę bez Ciebie. Oblubienico Boga, uczyń mnie całkowicie swoim. Przygotuj, o Przeczysta, w tajemnicy mojej nocy weselny baldachim, dla którego stworzył Cię Najwyższy. Spowij mnie sobą, tak jak Duch Święty spowił Cię swoim cieniem.
ANTYFONA
Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. (Sub Tuum)
PIEŚŃ: Iz 27, 2-5
W ów dzień [powiedzą]: Winnica urocza! Śpiewajcie o niej!
Ja, Pan, jestem jej stróżem; podlewam ją co chwila,
By jej co złego nie spotkało, strzegę jej w dzień i w nocy.
Nie czuję gniewu.
Niech Mi kto sprawi [w niej] ciernie i głogi!
Wypowiem mu wojnę, spalę je wszystkie razem!
Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki,
I zawrze pokój ze Mną, pokój ze Mną niech zawrze!
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 7: Pięćdziesiątnica Miłości.  Oddanie się pod władzę Niepokalanej.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Panie, ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Panie, ponów Twoją pierwszą Pięćdziesiątnicy. Udziel, Jezu, Twoim umiłowanym kapłanom łaski rozeznawania duchów, napełnij Twymi darami, pomnóż w nich miłość, niechaj wszyscy staną się żarliwymi apostołami i prawdziwymi świętymi pośród ludzi. Duchu Święty, Boże Miłości, zstąp w potężnym wichrze do naszych katedr, kościołów i kaplic, do wszystkich naszych wieczerników; nawiedź zarówno wspaniałe domy, jak i ubogie mieszkania. Napełnij całą ziemię Twoim światłem, Twoim pocieszeniem i Twoją Miłością. Przybądź, Duchu Miłości, i orzeźwij świat swoim świętym tchnieniem. Ogarnij wszystkich ludzi blaskiem swojej łaski i weź ich w posiadanie w świetle swej chwały. Przyjdź i umocnij tych, którzy z lękiem myślą o teraźniejszości, rozjaśnij niepewną dla wielu przyszłość. Umocnij tych, którzy się jeszcze wahają na Twoich Bożych drogach. Duchu Światła, rozprosz wszystkie ciemności ziemi, doprowadź zagubione owce do Bożej zagrody, rozchmurz niebo swą przedziwną jasnością. Objaw się ludziom i niechaj ten dzień będzie zwiastowaniem nowej jutrzenki. Napełnij wszystkie serca różnorodnością darów, boskim owocem kalwaryjskiej ofiary, wspaniałą nagrodą Chrystusowych obietnic. Duchu Boży, Ogniu Miłości, radości wszystko przewyższająca, Światło rozpraszające najgłębsze ciemności; Ty, który nas uczysz, jak wielbić Boga, Duchu prawdy, daj duszom zakosztować słodyczy rzeczy świętych. Pozwól im dotrzeć do głębi piękna Twoich tajemniczych przybytków. Niech wejdą w ukryte królestwo boskich tajemnic, według obietnicy Słowa. Wówczas ich życie, całkowicie przemienione i przebóstwione w Chrystusie, otrzyma nieskończoną moc przez zanurzenie w Twoim boskim bogactwie. Boski Pocieszycielu w naszych troskach, bezcenny uroku płodnej samotności, sprawco wszystkich naszych radości, święte ziarno wszelkiego życia duchowego, rozprzestrzeń się nad całym wszechświatem. Ogarnij świat Twoją pełnią. Przyjmij nasze ludzkie jestestwo i wprowadź je w tajemnicę Twojej boskiej jedności. Wyciśnij w sercach pieczęć obietnic Ojca. Usuń każdy cień z naszego oblicza. Upój nas kielichem Jezusa, a wkrótce nadejdzie żniwo świętych w światłości. (Marta Robin, 26 maja 1939)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 MAJA 1993- Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, drogie moje dzieci, jest ważny w moim planie zbawienia. Bóg może wam dać pokój, jeśli się nawrócicie i będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to, czym natchnie was Duch Święty.
ROZMYŚLANIE
Ojciec udziela światu jeszcze nieco czasu. Jest to znamienny okres miłosierdzia przed przyjściem Jezusa, dany ludziom dobrej woli, małym, ubogim, wszystkim, którzy pragną naśladować Maryję i iść za Jezusem. Otrzymali Ducha Świętego, aby mogli raz jeszcze przeżyć tę tajemnicę miłości, jaką na ziemi żył Jezus wraz ze swoją Matką. (o. Thomas Philippe OP) Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. […] Przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja zostanie poznana i objawiona przez Ducha Świętego, aby dzięki Niej Jezus Chrystus został poznany, umiłowany, aby wiernie Mu służono, albowiem powody, które skłoniły Ducha Świętego do ukrycia swej Oblubienicy za Jej życia ziemskiego i do objawienia Jej w tak szczupłej mierze od czasu, gdy przepowiadana jest Ewangelia, już istnieć przestaną. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 49, s. 32) Maksymilian Kolbe, jak mało kto, przejęty był tajemnicą Boskiego wybrania Maryi. Jego serce i myśl skupiały się w szczególnej mierze na tym nowym Początku, jakim w dziejach ludzkości stało się – za sprawą Odkupiciela – Niepokalane Poczęcie Matki Jego ziemskiego wcielenia. Maksymilian Kolbe, w tę tajemnicę wniknął szczególnie głęboko, szczególnie syntetycznie: nie w oderwaniu, ale przez żywy kontekst Boga-Trójcy – Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym – oraz poprzez żywy kontekst zbawczych zamierzeń Boga w stosunku do Świata. Oto znowu jego słowa: „Starajmy się zawsze coraz bardziej, co dzień coraz bardziej zbliżać się do Niepokalanej; w ten sposób zbliżymy się coraz bardziej do Najświętszego Serca Jezusowego, do Boga Ojca, do całej Trójcy Przenajświętszej, gdyż żadne ze stworzeń nie stoi tak blisko Boga jak właśnie Niepokalana. A więc również wszystkich bliskich naszemu sercu przybliżymy tym samym do Niepokalanej i do dobrego Boga….” ( list z Nagasaki, 6 kwietnia 1934) (Jan Paweł II, Druga podróż do Polski, czerwiec 1983)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Maryjo, Tyś hufcem zbrojnym na polu bitwy; Twoim jedynym orężem jest miłość miłosierna, a puklerzem – niezmienna czystość. Maryjo Dziewico! Ciałem i duszą chciałbym służyć w Twym hufcu, który zaciągniesz dla rozegrania ostatecznej walki ze zwodzącym ludzkość wężem. Stoisz pośrodku Twoich małych ubogich, którzy są apostołami czasów ostatecznych, w wieczerniku tak rozległym, jak świat! Wydaję całą moją istotę płomieniom Boskiej Miłości w wielkiej Pięćdziesiątnicy Miłości, obiecanej ludziom pragnącym spłonąć w tym żarze ognia.
ANTYFONA
Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź! Niech przyjdzie, Panie, Twa łaska, przeminie ten świat, a Ty staniesz się wszystkim we wszystkich!”
PIEŚŃ: Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie.
Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć,
chwałę i błogosławieństwo.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

TYDZIEŃ 5 ( 5 dni)

OBLUBIENICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Maryjo, Ty rozpalasz serce Ojca. Maryjo, płonąca dla Serca Syna. Maryjo, rozpłomieniona przez Ducha Świętego. (Brat Efraim)

 

Dzień 1 :  Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.  Maryja w łonie Trójcy Świętej.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Boże mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona i spokojna, jakby dusza moja była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, mój Niezmienny, ale niech każda minuta unosi mnie coraz bardziej w głębię Twego misterium. Uspokój moją duszę. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym, i miejscem swego odpoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech tam będę cała, cała czuwając w wierze, cała adorując, cała poddana Twojemu twórczemu działaniu. Chryste mój umiłowany, ukrzyżowany z miłości! Chciałabym zostać oblubienicą Twego serca; chciałabym okryć Cię chwałą, ukochać Cię tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Jednakże czuję moją bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie i moją duszę dostosuj do wszelkich poruszeń Twojej duszy; ogarnij mnie, pochłoń, zajmij moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia. Słowo odwieczne, Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie; chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię rozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, zawsze chcę wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej światłości. Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza krąg promieni Twojego światła. Ogniu trawiący, Duchu miłości, zstąp na mnie! Niech w mej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa: niechaj stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą tajemnicę. A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku Twemu biednemu, małemu stworzeniu, okryj je swym cieniem, racz w nim widzieć jedynie „Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś”. O moi Trzej! Moje wszystko! Moja szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się gubię! Tobie się oddaję jako zdobycz. Ukryj się we mnie, abym mogła ukryć się w Tobie w oczekiwaniu na wejście w Twoją światłość i przepaść bezmiaru Twych doskonałości. (bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 21 KWIETNIA 1984 –  Podnieście ręce i wyciągnijcie je do Jezusa, gdyż On chce was obsypać ponad miarę łaskami Zmartwychwstania. Pozwólcie się ogarnąć Jego mocy. W niebie jesteśmy wszyscy szczęśliwi, ale pragniemy również radości waszych serc. Obecnie mój Syn i Ja chcemy wam udzielić daru ulgi w waszych doświadczeniach; łatwiej je zniesiecie, bo będziemy przy was. Jeśli nas posłuchacie, pokażemy wam, jak je przezwyciężać. Módlcie się jutro wiele, żeby Jezus prawdziwie zmartwychwstał w waszych rodzinach. Niechaj nastanie pokój tam, gdzie panuje wojna. Życzę wam, aby w waszych sercach zrodziło się coś nowego. Dziękuję wam. Starajcie się, aby Zmartwychwstanie Jezusa pobudziło wszystkich ludzi!
ROZMYŚLANIE
Gdy syn jest królem, jego matka jest królową i cieszy się takim tytułem. W momencie gdy Maryja zgodziła się zostać Matką Słowa, stała się godną być królową świata i całego stworzenia. Złączona z Jezusem fizycznie, jakżeby będąc Jego Matką mogła nie uczestniczyć w Jego królewskiej godności? Dodajmy, że Matka i Syn nie tylko sprawują władzę królewską, lecz w tej samej władzy współuczestniczą. Jeśli Jezus jest królem wszystkiego, to i Maryja jest wszystkiego królową. Wszelkie stworzenie służące Bogu, służy również Maryi. Aniołowie i ludzie, całe niebo i ziemia poddane Bożemu królestwu, podlega w tej samej mierze władzy Maryi Dziewicy. „Króluj nam, Maryjo, króluj w pokoju: jako królowa, matka i oblubienica Króla zarządzaj swobodnie dobrami swego Syna. Jesteś królową, Tobie przystoi godność królewska i władza nad wszelkim stworzeniem. (św. Alfons Liguori) Trzeci aspekt [Wniebowzięcia] wyrażają słowa psalmu responsoryjnego. Wyraża go poetyckie słownictwo tego psalmu: córka królewska, odziana w drogocenne szaty, wchodzi, by zająć swoje miejsce przy tronie króla: „ Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa!” (PS 44 [45], 7). W Odkupieniu odnawia się królestwo Boże, zapoczątkowane już przez stworzenie, a później zgaszone w sercu człowieka przez grzech. Maryja, Matka Odkupiciela, jest pierwszą, która uczestniczy w tym królestwie chwały i zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Jej narodziny dla nieba są ostatecznym zapoczątkowaniem chwały, jaką synowie i córki tej ziemi powinni osiągnąć w tym samym Bogu na mocy Odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Rzeczywiście Odkupienie jest podstawą przemiany dziejów kosmosu w królestwo Boże. Maryja jest pierwszą z odkupionych. Ona także już rozpoczęła przemieniać kosmos w królestwo Boże. To właśnie wyraża ta tajemnica Jej Wniebowzięcia: narodziny dla nieba z duszą i ciałem. (Jan Paweł II, Lourdes, 15 sierpnia 1983)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swoją Matkę i Królową. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Amen (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).
ANTYFONA
Maryjo pełna łaski, jaśniejąca pięknością Boga, Wyjdź Mu na spotkanie, jako Oblubienica zraniona Jego miłością. (liturgia Andre Gouzes)
PSALM 45
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam królowi,
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach,
przeto Bóg pobłogosławił Tobie na wieki.
Przypasz do biodra twój miecz, mocarzu, chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan w obronie wiary, prawa i ubogich,
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafi
ają w serce wrogów króla, ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, dlatego Bóg,
twój Bóg namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, królowa w złocie z Ofi
ru stoi po twojej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 2 : Maryja Królowa serc. Oddanie się Maryi Królowej.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Duchu Święty, Boże miłości, więzi miłości w Boskiej Trójcy! Ty wypoczywasz i radujesz się przebywaniem z synami ludzkimi w świętej czystości, która dzięki Twemu działaniu i Twemu urokowi rozkwita na ziemi, jak róża wśród cierni. Duchu Święty! Miłości! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do tej wspanialej siedziby, gdzie się znajduje ścieżka życia, prowadząca do żyznych łąk boskiej rosy orzeźwiającej spragnione serca? O Miłości, jedynie Ty sama znasz drogę życia i prawdy. Ty łączysz w sobie wszelką rozkosz jednoczącą Boskie Osoby Trójcy Świętej. Przez Ciebie, o Duchu Święty, spływają na nas najwspanialsze dary. Przez Ciebie wzrastają nasiona, przynoszące owoce życia. Z Ciebie wylewają się na nas żyzne wody Bożego błogosławieństwa, te tak cenne, choć u nas tak rzadkie, dary Ducha.(św. Gertruda)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE W LISTOPADZIE 1991 –  Codzienna modlitwa pomoże wam z dnia na dzień lepiej słyszeć, co Bóg mówi w waszych sercach. Trzeba się wam nauczyć dostrzegać w nich głos Boży. Bóg ciągle mówi do was, modlitwa jest rozmową z Nim. Pragnie wam ukazać, czego od was oczekuje i chce objawić wam swą wolę. Módlcie się więc każdego dnia modlitwą serca. Jeśli nie będziecie się modlić, nie rozpoznacie waszego powołania.
ROZMYŚLANIE
Ojciec Przedwieczny wysyła do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!” Zatem czy się o to staramy, czy też nie, gdy Duch widzi naszą wrażliwość i dziecięcą miłość do Ojca, wówczas On, Duch Syna, rozszerza serce, aby objęło także czułością i miłością Jego nieskończenie łaskawą i pełną słodyczy Matkę. Również Przedwieczny Ojciec posyła do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Matko! Matko!” Bowiem jeden i ten sam Duch, Duch Chrystusa, budzi w duszach tę miłość dziecięcą, jak i życie w Maryi, podobnie jak jest sprawcą dziecięcej miłości do Ojca i życia w Bogu, zupełnie tak, jak dokonał tego w Jezusie Chrystusie. Są to tajemnice, wobec których trzeba świętego milczenia. Każdy ich może doświadczyć na miarę swej miłości. (s. Marie de Sainte Therese) Ogłaszając Rok Maryjny podałem również, że jego zakończenie będzie miało miejsce w roku przyszłym, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy, aby uwydatnić ów „wielki znak na niebie”, o jakim mówi Apokalipsa. W taki sposób pragniemy także uczynić zadość wezwaniu Soboru, który patrzy na Maryję jako na „znak niezawodny nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego”. Wezwanie zaś swoje wyraża Sobór w następujących słowach: „Niechaj wszyscy chrześcijanie błagają wytrwale Matkę Boga i Matkę ludzi, aby Ona, która modlitwami swymi wspierała początki Kościoła, także i teraz w niebie, wywyższona ponad wszystkich świętych i aniołów we Wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała się u Syna swego, dopóki wszystkie rodziny ludów, zarówno tych, które noszą zaszczytne imię chrześcijańskie, jak i tych, co nie znają jeszcze swego Zbawiciela, nie zespolą się szczęśliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy” (Lumen gentium, n. 69) (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 50)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Poświęcając się Tobie, Maryjo, wydaję się miłości, zarówno jej pieszczotom w tchnieniu Ducha, jak też strawieniu w jej ogniu. Wydaję się wszystkim tajemnicom zbawienia świata; oddaję się niepodzielnej miłości Ojca, jaką go ukochał, ukrzyżowanej miłości Syna, pożerającej miłości Ducha, również siedmiu boleściom Twego Serca i jego siedmiu radościom; wydaję się wszystkiemu, czego Twa miłość oczekuje ode mnie. Przyjmij, Maryjo, moje serce i zjednocz z sercami, które są w Sercu Twoim. Spraw, o moja Królowo, abym się nigdy od Ciebie nie oddalił i nigdy nie odwrócił od miłości, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.
ANTYFONA
Królowo nieba i Matko świętej miłości! Tyś ze wszystkich stworzeń Bogu najmilsza, najdroższa, ponad wszystko najukochańsza. Zechciej przyjąć łaskawie miłowanie żebrzącego o miłosierdzie grzesznika, zakochanego w miłości do Ciebie. (św. Alfons Liguori)
PSALM 23
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów,
namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 3 : Maryja Królowa jedności. Oddanie się za jedność Kościoła.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Gdy Ty, o Panie, za nas oddajesz życie i swego Ducha Ojcu powierzasz, Jednoczysz ludzkość uratowaną: Z twego ciała płyną strumienie żywej wody! Oto spragnieni przychodzimy do Ciebie. Duch spoczął na Tobie, gdy głos z nieba mówił: „Ty jesteś Moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie”. My tez jesteśmy dziećmi Boga, gdyż Twój Duch woła w naszych sercach: „Abba Ojcze!” „A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! (modlitwa Kościoła wschodniego)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 KWIETNIA 1988 –  Bóg pragnie uczynić was świętymi, dlatego wzywa was przeze mnie do pełnego oddania się Mu. Niech Msza św. będzie dla was życiem. Zrozumcie, że kościół jest domem Bożym, miejscem, w którym was gromadzę i pragnę pokazać drogę do Boga. Przychodźcie i módlcie się! Nie powinniście patrzeć na innych ani ich obmawiać, ale niech wasze życie będzie świadectwem na drodze świętości. Kościoły są godne szacunku i są poświęcone, ponieważ Bóg, który stał się Człowiekiem, mieszka w nich dzień i noc. Dlatego, dzieci, wierzcie i módlcie się, by Ojciec pomnożył w was wiarę, a potem proście o to, co wam potrzebne. Jestem z wami, cieszę się waszym nawróceniem i chronię was swoim matczynym płaszczem.
ROZMYŚLANIE
Chrześcijanie wiedzą, że jedność między nimi zostanie przywrócona tylko wówczas, gdy będzie oparta na jedności wiary. Muszą oni rozwiązać niemałe różnice doktrynalne dotyczące tajemnicy i posłannictwa Kościoła, a niekiedy roli Maryi w dziele zbawienia. […] Zgłębiając jedno i drugie, wyjaśniając jedno przy pomocy drugiego, chrześcijanie pragnący, zgodnie z zaleceniem swojej Matki, czynić to, co im powie Jezus (por. J 2,5), zdołają wspólnie postąpić w owej „pielgrzymce wiary”, której Maryja jest również wzorem, i która winna doprowadzić chrześcijan do jedności, jakiej pragnął ich jedyny Pan, i tak pożądanej przez tych, którzy uważnie słuchają tego, co dzisiaj „Duch mówi do Kościołów” (Ap 2, 7.11.17) Jest tedy bardzo pożądane, aby Kościoły te i Wspólnoty kościelne spotkały się z Kościołem katolickim w zasadniczych punktach wiary chrześcijańskiej, także w tym, co odnosi się do Dziewicy Maryi. Uznają Ją bowiem za Matkę Pana i przyjmują, że należy to do naszej wiary w Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Patrzą na Tę, która u stóp Krzyża przyjmuje za syna umiłowanego ucznia i on ze swej strony przyjmuje Ją za Matkę. Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na Nią jako na naszą wspólną Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim „przoduje” na czele długiego orszaku świadków wiary w jedynego Pana, Syna Bożego, poczętego w Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego?
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Adam i Ewa panowali w raju nad stworzeniem w całkowitej jedności i harmonii. Ty, Maryjo, jesteś nową Ewą, a Syn Twój umiłowany – nowym Adamem. W jedności waszych serc złączonych w radości, cierpieniu i chwale, panujecie w harmonii nad nowym stworzeniem, Kościołem niepokalanym w swej tajemnicy, zrodzonym z przebitego boku Jezusa i z bezgranicznego bólu Twego Serca. Chciałbym, Maryjo, wołać z Teresą od Dzieciątka Jezus: „W sercu Kościoła, mej Matki, będę miłością”. Poświęcam się Tobie całkowicie, doskonała Matko doskonałego Ciała, aby Kościół stał się na przyjście Oblubieńca doskonały, nieskalany i bez skazy. Ty, o Maryjo, jesteś Matką Kościoła i Matką jedności jego wszystkich członków.
ANTYFONA
Skoro przez grzech Adama zapanowała śmierć nad człowiekiem, to przez śmierć jedynego Sprawiedliwego tym obficiej spłynęła na wszystkich łaska. W Tobie, przeczysta Dziewico, zaświtała jutrzenka zbawienia wcześniej niż grzech; Tyś pierwszą odkupioną. (liturgia, Andre Gouzes)
PIEŚŃ: Modlitwa arcykapłańska Chrystusa (J 17, 1-3. 17-26)
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.
A za nich Ja poświęcam w ofi
erze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a ja w Tobie,
aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im,
aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę Moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał,
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał,
aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 4 : Maryja Królowa Pokoju.  Oddanie się Maryi Królowej Pokoju.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą. Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, w świetle Twym dobre uczynki się mnożą. O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsam ufności, Twa łaska w dobrym ma duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną – stałości. O Duchu Boży, Duchu pokoju i radości, który krzepisz me serce spragnione I wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości, i czynisz ją do walki niestrudzoną. O Duchu Boży, najmilszy Gościu mej duszy, pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności. Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy, pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności. O Duchu Boży, który na wskroś przenikasz istotę moją, i dajesz mi poznać swe życie Boskie, Troiste, I wtajemniczasz mnie w Boską Istotę swoją, a tak zjednoczona z Tobą, wieść będę życie wieczyste. (św. Faustyna)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 WRZEŚNIA 1986 –  Wzywam was, byście swym pokojem pomogli innym przejrzeć, by zaczęli poszukiwać pokoju. Jesteście, drogie dzieci, pełne pokoju i nie możecie pojąć, co to jest niepokój. Dlatego wzywam was, byście modlitwą i własnym życiem pomogli zniszczyć w ludziach wszystko to, co jest złe i zdemaskować oszustwo, którym posługuje się szatan. Módlcie się, by prawda zapanowała we wszystkich sercach.
ROZMYŚLANIE
Maryja jest Gwiazdą morza, której blask rozpromienia niebo, przenika otchłanie, rozjaśnia świat. Rozgrzewa on bardziej ducha niż ciało, doskonali cnoty, przecina więzy grzechu. Maryja jest, powtarzam, Gwiazdą wspaniałą, wybraną, nieskończenie wyniesioną nad rozległe morze, jaśniejącą przez zasługi, świecącą jako wzór. Gdy spostrzeżesz, że kroczysz wśród fal, wichru i burzy bardziej niż po stałym lądzie, nie spuszczaj z oczu Jej światła, abyś nie zginął w nawałnicy. Gdy szturmują wichry pokus i doświadczeń, gdy się zwalą na ciebie skały utrapień, patrz na Gwiazdę, spoglądaj na Maryję! Kiedy zawirują tobą fale pychy, ambicji, potwarzy, zazdrości patrz na Gwiazdę, wzywaj Maryję! Gdy będzie tobą wstrząsać gniew, chciwość czy pożądliwość ciała, spoglądaj na Maryję! Jeśli przygniata cię ciężar grzechów i zawstydza sumienie albo niepokoi cię surowość sądu, grozi ci pogrążenie w smutku i zwątpieniu, myśl o Maryi! W niebezpieczeństwie, trwodze i rozpaczy pamiętaj o Maryi, wzywaj Jej po- mocy! Niechaj jej imię nie znika z twych warg i serca! Pomoże ci i wstawi się za tobą, jeśli nie zapomnisz zmienić się na Jej wzór! Podążaj za Nią, a nie ustaniesz w drodze. Proś Ją, a nigdy się nie zawiedziesz! Pamiętaj o Niej, a nie pobłądzisz. (św. Bernard) Baranek złożony w ofierze żyje ze znamionami męki w blasku zmartwychwstania. Tylko On jeden panuje nad wszystkimi wydarzeniami historii: łamie jej „pieczęcie” (por. Ap 5, 1-10) i utwierdza – w czasie i poza czasem – władzę życia nad śmiercią. W „nowym Jeruzalem”, to znaczy w nowym świecie, ku któremu zmierzają dzieje ludzkości, „śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4). Podążając z ufnością do „nowego nieba i nowej ziemi” (por. Ap 21, 1) jako lud pielgrzymujący, lud życia i dla życia, kierujemy ufne spojrzenie ku Tej, która jest dla nas znakiem „pewnej nadziei i pociechy”. O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, Ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, Mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, Starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Two- jego Syna potrafi li otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, Radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu Przez odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, Aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, Cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. (Jan Paweł II Evangelium Vitae, n. 105)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Kwiecie Galilei, Maryjo, córko Dawida, Świątynio, której Twój ojciec nie mógł zbudować mimo zapewnienia proroka Natana, że „Pan jest z Tobą”, Zasłono świątyni i miejsce najświętsze, Arko i Bramo przybytku świętości, święte miasto Jeruzalem, które wszyscy zamieszkujemy. Ty jesteś miastem pokoju, Oblubienicą Mesjasza, Księcia Pokoju. Królowo Pokoju, Ty dajesz nam Tego, który daje pokój nie tak, jak daje świat, ale jak tylko sam Bóg może go dać. Poświęcam się Tobie całkowicie, Maryjo! Naucz mnie wprowadzać pokój, wprowadzać Bożą obecność, która ratuje i przywraca wzajemną więź ludzi, więź człowieka ze światem i człowieka z Bogiem.
ANTYFONA
Maryjo, Morze uciszone, Dawczyni pokoju, Ziemio żyzna! Jesteś nowym drzewem pachnącym Kwieciem Słowa. Ty nosiłaś jedynego Syna Boga. W Tobie zostało zasiane Słowo. Ziemio płodna! Tyś drzewem i ziemią zarazem.
PSALM 72
Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi, a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu, będzie ratował dzieci biedaków i zmiażdży ciemiężycieli.
Będzie żył długo jak słońce, jak księżyc, z pokolenia na pokolenie.
Będzie jak deszcz spadający na trawę, jak rzęsista ulewa, co nawadnia ziemię.
Za dni jego sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zagaśnie.
Będzie panował od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wrogowie będą bić przed nim pokłony, a przeciwnicy pył będą lizali.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci.
Wybawi ich od krzywdy i przemocy, gdyż krew ich cenna jest w jego oczach.
Będzie żył i przyniosą mu złoto z Saby,
zawsze się będą modlić za niego, nieustannie błogosławić mu będą.
Obfitość zboża będzie na ziemi, szczyty pagórków zaszumią kłosami jak Liban
i rozmnożą się mieszkańcy miast jak polna trawa.
Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię.
Niech się tak stanie, niech się stanie.
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

 

Dzień 5 : Maryja Matka Kościoła. Oddanie Maryi całej naszej istoty.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
O Miłości, o Duchu Święty, Ty jesteś niewypowiedzianym pocałunkiem w Trójcy Przenajświętszej, potężną więzią Ojca z Synem…. Jezu mój, pociągnij mnie do siebie tchnieniem Twego Ducha i wchłoń mnie w siebie. Pozwól mi przejść w Twoją Boską istotę, w wieczny pocałunek nieskończonego zjednoczenia i udziel mi łaski, bym mogła Cię widzieć i posiadać oraz radować się Tobą w wiecznej szczęśliwości. Moje serce trawi wielka za Tobą tęsknota, ogromne pragnienie…. Kiedyż, Umiłowany, będzie mi wreszcie wolno Tobą się radować?…. Przyjdź, wyrwij mnie z tego wygnania. Ukój płomień tęsknoty za poznaniem Ciebie w Tobie samym i za żarliwszym kochaniem….. Umiłowany mój, Ty znasz tęsknotę mego serca. O Miłości, nie zwlekaj, aby ja wypełnić. (św. Gertruda)
WIERZĘ w BOGA
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.
PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1993 –  Dziś błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam was wszystkich do nawrócenia. Pragnę, aby każdy z was zdecydował się na zmianę życia i aby każdy z was pracował więcej w Kościele nie poprzez słowa czy myśli, lecz poprzez przykład, tak aby wasze życie było radosnym świadectwem o Jezusie. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, bowiem wasze życie musi stać się nieustannym nawracaniem się. Dzieci, Bóg da wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmieniać. Jestem z wami i biorę was wszystkich pod swój płaszcz.
ROZMYŚLANIE
Należy dobrze zrozumieć, że niebo stanowi doskonałość całej istoty, tak że Najświętsza Dziewica jest bardziej niż kiedykolwiek conferens omnia verba haec in corde suo (jest tą, która wszystkie te słowa zachowuje w swoim sercu, por. Łk 2, 19. 51), łączyć się z Jej sercem to odpowiadać na całą miłość. Co więcej, obecnie łączność z Sercem Maryi jednoczy nas ze wszystkimi Jej pragnieniami dotyczącymi wszystkich aktualnych potrzeb Kościoła. Nie do nas, maluczkich, należy je określać. Łączmy się z Sercem naszej Matki, tej Matki, która w sobie nosi wszystkie troski, a Ona wprowadzi nas w samo centrum chwały Bożej i aktualnych potrzeb Kościoła świętego. Zdajmy się więc na tę łączność, nie określając naszego uczestnictwa, lecz spuśćmy się we wszystkim na Jej działanie, które może nas pociągnąć ku tej tajemnicy lub pozwoli nam się modlić w tej intencji. Prawdę jednak mówiąc, ta łączność w nocy wiary, abstrahując od wszelkich naszych pojęć osobistych i wszelkich pragnień, obejmuje wszystko, co nam pozwoli zrealizować naszą misję miłości tak względem Boga, jak i względem naszych braci. Korzystajmy więc z kontaktu z tą wielką nędzą, aby łączyć się z niezmierzoną modlitwą Maryi w tych i wszystkich intencjach. Powinniśmy się oddać Maryi, aby sprawiać Jej macierzyńską radość tym, że czynimy dobro, uczestnicząc w tej miłości i w ten sposób dając się porwać miłości Jej Boskiego Syna oraz innych Jej dzieci, naszych braci. Serce Maryi jest ogniskiem miłości. Trzeba tylko, żebyśmy przez wiarę i ufność w nim trwali, a nią się rozpalimy. (o. Gabriel Jacquier) Mówi on (Jasnogórski akt oddania – przyp. Red.) o niewoli. Znaczenie słowa „niewola” tak dotkliwie dla nas, Polaków, kryje w sobie podobny paradoks, jak słowa Ewangelii o własnym życiu, które trzeba stracić, ażeby je zyskać (por. Mt 10, 39). Wolność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze używać. Miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć – czyli nie być wolnym albo raczej być wolnym w sposób dojrzały! Jednakże tego „nie-bycia-wolnym” w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewoli, nie odczuwa jako niewoli matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację swej wolności, jako jej spełnienie. (Jan Paweł II, Jasna Góra, 4 czerwca 1979)
MODLITWA POŚWIĘCENIA
Poświęcam się dzisiaj w Komunii Maryi Królowej Pokoju Trójcy Przenajświętszej przez ręce Maryi mojej Matki. Oddaję się i całkowicie poświęcam Jej Niepokalanemu Sercu, aby prowadziła mnie prosto do ludzkiego i Boskiego Serca Jezusa. W duchu zadośćuczynienia i uwielbienia czynię siebie sługą pokornej Służebnicy Pana, aby być całkowicie oddanym Jezusowi przez Nią, z Nią i w Niej; która jest Matką Miłosierdzia. Dlatego decyduję się na czynienie tego, o co moja Królowa i moja Matka prosiła nas w swoich objawieniach: na zachowanie postu, odmawianie różańca, częste przyjmowanie sakramentów i czytanie Pisma Świętego, na małe ofiary i poświęcenie mojego życia, aby przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi. Amen! (Brat Efraim)
PIEŚŃ POŚWIĘCENIA
O Maryjo, żyjąca w myśli Ojca, O Maryjo, żyjąca w Ciele Chrystusa, O Maryjo, żyjąca we łzach Ducha, O Matko wszystkich żyjących w Sercu Trójcy Przenajświętszej, poświęcam się Tobie. O Maryjo, żyjąca w łonie Ojca, O Maryjo, żyjąca w Sercu Syna, O Maryjo żyjąca w wylaniu Ducha Świętego, O Matko wszystkich żyjących w Sercu Trójcy Przenajświętszej, poświęcam się Tobie. O Maryjo, ukoronowana czułością Ojca, O Maryjo, ukoronowana przebitymi dłońmi Syna, O Maryjo, ukoronowana ogniem Przenajświętszego Ducha. O Matko wszystkich żyjących w Sercu Trójcy Przenajświętszej, poświęcam się Tobie.
ANTYFONA
Bądź pozdrowiona, Pani, Święta, Królowo najświętsza, Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, stałaś się Kościołem. Wybrał Cię Ojciec najświętszy z nieba i uświęcił z najświętszym i umiłowanym Synem i Duchem Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski, wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego, Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego, Bądź pozdrowiona, Mieszkanie Jego. Bądź pozdrowiona, Szata Jego, Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego, Bądź pozdrowiona, Matko Jego. I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu. (św. Franciszek z Asyżu, Teksty o Matce Bożej, t. 5, s. 12)
PSALM 150
Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, chwalcie za niezmierzona wielkość Jego. Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….
WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)
DODATEK
MODLITWA ODDANIA SIĘ MARYI
Maryjo, jak Dzieciątko Jezus oddaję się Twoim ramionom i zdaję na ciepło Twego miłującego Serca, na bezpieczeństwo Twojego słodkiego spojrzenia Matki. Wiem, że kochasz mnie miłością szczególną i nie zważając na me grzechy, udzielasz mi szczęścia spoczynku przy Twoim niepokalanym Sercu. Przyjmuję bez sprzeciwu życie w skrajnej nędzy ubóstwa i niedostatku, bo Ty otaczasz mnie najcieplejszą czułością. O Maryjo, echo Boga, Twój głos mnie uspokaja, gdyż jest wylaniem Ducha Świętego, który okrył Cię swym cieniem; na Twoich kolanach, tronie mądrości, składam wszystkie troski. Matko moja, kochająca aż do przeszycia mieczem boleści, jak Jezus zdjęty z krzyża oddaję się Twoim ramionom i wśród nocy tego świata wiem, że moje szczęście jest owocem Twoich łez. To takie proste stanowić z Tobą jedno i kosztować doskonałej jedności, która jednoczy Ciebie z Tym, o którym powiedziano: ” Umiłowany mój do mnie należy, a ja do Niego”. Maryjo, Gołąbko ukryta w szczelinie boskiej Skały naszego zbawienia, która śpiewasz pieśń bólu i radości w ranie Serca Syna Twojego, oczarowałaś mnie słodyczą i upojeniem słodszym nad wino. Dla jednego Twego spojrzenia wytrwam na krzyżu, wytrwam w zachwycie nad Tobą. Pogrążony we śnie, przywiązany do drzewa Raju przywróconego. (Brat Efraim)